Jsme dlouholetí dodavatelé projektů pro vlastníka plynárenského zařízení GasNet, s.r.o. (dříve RWE GasNet, s.r.o. či VČP Net, s.r.o.), pro kterého připravujeme kompletní servis zejména náročných oprav a rekonstrukcí plynovodů a plynovodních přípojek - od zajištění podkladů, kompletního projednání až po autorský dozor.

Zaměřujeme se též na plošné plynofikace nových zástaveb a plynovodní přípojky pro zájemce o odběr plynu.

Stavby v plynárenství jsou energetické stavby podléhající "jen" územnímu řízení. Dokumentace jsou tedy zpracovávány jako DUR ovšem v podrobnostech pro realizaci, resp. s následným vydáním dokumentace k provádění stavby a výběru dodavatele.

Reference a galerie


(2022) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 680 m, včetně 30 ks přípojek Stavba je pokračováním obnovy místní NTL plynovodní sítě v oblasti Choceň s přípravou na pozdější pokračování v ul. Dvořákova a T.N. Kautníka. Projekční příprava probíhala v koordinaci se záměrem pokládky silových a komunikačních kabelů ostatních správců Základní údaje o stavbě […]

(2022) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 570 m, včetně 30 ks přípojek Stavbou je započat záměr budoucího zrušení blokového regulačního zařízení a přechod odběratelů v řešené oblasti města na STL plynovod tlakové hladiny 300 kPa. Výstavba byla navržena do 4 etap. Základní údaje o stavbě a projektu: Stavba: Reko MS Choceň - […]

(2021) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 430 m, včetně 18 ks přípojek Stavba je dokončením záměru propojení dvou regulačních stanic mezi Běstovicemi a Chocni - Záměstí STL plynovodem. Jednalo se o nejnáročnější úsek z hlediska zajištění dopravy na silnici II. třídy. Řešeno přepojení odběratelů na STL plynovod výměnou za NTL. Základní údaje […]

(2021) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 360 m, včetně 24 ks přípojek Stavba je pokračováním záměru propojení dvou regulačních stanic mezi Běstovicemi a Chocni - Záměstí STL plynovodem. Řešeno přepojení odběratelů na STL plynovod výměnou za NTL. S ohledem na dimenze a provozní přetlak byla aplikována pro dočasné přerušení průtoků a řešení […]

(2021) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 350 m, včetně 17 ks přípojek Rekonstrukce koncové nezokruhované části místní NTL plynovodní sítě tak, aby byl umožněn pozdější přechod na STL. Původně uvažované zapojení náhradního zásobování zemním plynem mobilní stanicí nebylo díky zjištěným příhodnějším podmínkám při provádění klíčových propojů nutné Základní údaje o stavbě a […]

(2020) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 380 m, včetně 12 ks přípojek Stavbou reagoval vlastník plynovodu na plán kompletních oprav původní silnice I.třídy předcházející plánované změny vlastnických práv této dopravní tepny. Dokončil tak obnovu této nezokruhované větve plynovodu započaté v dřívějších letech. Výstavbu bylo z technologických důvodů nezbytné zahájit pro další průběh […]

(2020) Přeložka STL plynovodní přípojky v délce 38 m Odstranění závady zjištěné při rušení kolektoru a pokládce rozvodů tepla z předizolovaného potrubí v sídlišti. Nově uspořádány sítě v souladu s platnými ČSN. Základní údaje o stavbě a projektu: Stavba: Reko DP - TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - Okružní 931 Číslo stavby: 7700102501 Investor: GasNet, s.r.o. Stupeň: […]

(2020) Přeložka STL plynovodu a plynovodní přípojky v délce 51 m, včetně 1 ks přípojky Stavba řeší uvolnění prostoru pro opravy kanalizace a s optimalizací prostorového uspořádání sítí Základní údaje o stavbě a projektu: Stavba: Reko MS Třemošnice - Přípotoční Číslo stavby: 7700102622 Investor: GasNet, s.r.o. Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS Investiční náklady: […]

(2020) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 180 m, včetně 8 ks přípojek Stavbou je realizován plán obnovy sítě v jižní části města s postupným rušením NTL sítě a přechodem odběratelů na STL. Komplikace mohou nastat při využití stávajícího potrubí (v řešené úloze například PE z roku 2002) s přetlakováním z původních 2 […]

(2020) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 610 m, včetně 10 ks přípojek Stavbou je započat záměr STL plynovodem propojení dvou regulačních stanic mezi Běstovicemi a Chocni - Záměstí. Část úseku je zároveň součástí přepojení odběratelů na STL plynovod výměnou za NTL. Výstavba proběhla v celkem 4 etapách. S ohledem na dimenze a […]

(2019) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 460 m, včetně 17 ks přípojek Stavbou je rekontruována předně významná páteř NTL plynovodu propojující dvě regulační stanice města zajišťující stabilizaci tlakových poměrů v síti. V této úloze je v ulici Smetanova nutno provést plynovod výměnou v původní trase. Do ulice T.N.Kautníka pak s novým trasováním […]

(2019) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 820 m, včetně 16 ks přípojek Souvisí s plánem obnovy místní plynovodní sítě s postupným přechodem odběratelů na STL síť o provozním přetlaku 100 kPa. Výhodou je předně možnost postupu: V prvém kroku je položen a uveden do provozu STL plynovod z jedné strany, v tomto […]

(2019) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 780 m, včetně 33 ks přípojek Stavba v koordinaci se záměrem revitalizace veřejného prostranství významné ulice v Chocni. Je rekonstruována předně důležitá páteř NTL plynovodu propojující regulační stanice města a zajišťující stabilizaci tlakových poměrů v síti v jeho centru. Zadáním je kromě propojení na stávající regulační […]

(2018) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 580 m, včetně 23 ks přípojek Pokračování stavby z roku 2015, kdy přednostně musela být pro zhoršený stav plynovodu provedena samostatně etapa pod vozovkou I. třídy. Zbývající částí je řešení též v sousední ulici Jiráskova podél železniční tratě. Základní údaje o stavbě a projektu: Stavba: Reko […]

(2018) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 360 m, včetně 12 ks přípojek Každou úlohu řešíme zároveň i s potřebným nadhledem na postupu obnovy místní sítě a vyhodnocením možností plnění plánovaných termínů.  K tomu je potřebná znalost celého území nejen ve smyslu obtížnosti terénu, ale znalosti plánů jiných investorů (převážně měst, či správců komunikací […]

(2018) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek nově na STL v délce 400 m, včetně 25 ks přípojek Další část obnova místní sítě ve Vysokém Mýtě ve směru k centru spočívající v přepojení odběratelů na STL síť a úzce související se stavbou předchozí – Reko MS Vysoké Mýto Pražská II. V důsledku u předchozí stavby popisovanýho legislativních průtahů […]

(2018) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek nově na STL v délce 360 m, včetně 14 ks přípojek Obnova místní sítě ve Vysokém Mýtě ve směru k centru spočívající předně v přepojení odběratelů na STL síť. V řešeném úseku se nacházeli STL i NTL plynovod. NTL plynovod byl rušen a odběratelé přepojováni na rekonstruovaný STL plynovod s materiálovou inovací, […]

(2018) Rekonstrukce NTL plynové přípojky v délce 25 m Kompletní rekonstrukce plynovodu v ulici T.G. Masaryka v Chocni byla v koordinaci se stavbou revitalizace celé této významné třídy města. Tato NTL plynová přípojka musela být ovšem z důvodů velmi složitých majetkových vztahů k dotčeným pozemkům od hlavního záměru oddělena a řešena samostatně územním rozhodnutí s přípravou na případné podání žádosti o […]

(2018) Rekonstrukce STL plynových přípojek v délce 2 m, včetně 2 ks přípojek Definitivní odstavení stávajícího NTL plynovodu s přepojením odběratelů na STL síť. Zvláštní úloha jejíž původ pochází ze zadání stavby Reko MS Chrudim - Malecká + 1. Stavba mohla být projekčně dopracována a následně realizována až po rozdělení pozemků a majetkovém vypořádání mezi […]

(2017) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 400 m, včetně 6 ks přípojek Stavba nesla znaky obtížnosti odpovídající předně postavení plynárenského zařízení a lokalitě. Kromě cca 50 m dlouhého řízeného protlaku a vtažení ochranné trubky PE d 315 se v projekční přípravě muselo uvažovat též se zabezpečením trolejových vedení při současném zajištění plynulosti […]

(2017) Rekonstrukce STL plynovodu a plynových přípojek v délce 50 m, včetně 2 ks přípojek Původně zadání rekonstrukce jedné plynové přípojky se po zjištění, že plynové potrubí distrubuční části je vedeno pro dva odběratele změnilo na rekonstrukci plynovodu a dvou plynových přípojek s jejich ukončením zemními uzávěry na hranici plynofikovaného areálu. Stavba se potýkala zejména […]

(2017) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 320 m, včetně 15 ks přípojek Během projekční přípravy vzneslo město Choceň žádost o zrušení stávající páteře v areálu mateřské školky, obcházející její budovu. Vznikl tak další koncept obnovy sítě se zajištěním nového propojení regulačních stanici ve městě s cílem stabilizace tlaku v NTL síti. Podmiňujícím […]

(2017) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 260 m, včetně 8 ks přípojek Během projekční přípravy související stavby obnovy místní sítě v sousední ulici Dr. Fikejze vzneslo město Choceň žádost o zrušení stávající páteře v areálu mateřské školky, obcházející její budovu. Vznikl tak další koncept obnovy sítě se zajištěním nového propojení regulačních stanici ve městě […]

(2017) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek nově na STL v délce 290 m, včetně 16 ks přípojek Obnova místní plynovodní sítě s přepojením odběratelů na STL distribuční síť.  Stavba rozdělena do dvou úseků (sever/jih) s podmiňujícím předpokladem předchozí realizace podobné rekonstrukce v sousední ulici Jana Žižky. Projekt respektoval záměr revitalizace veřejné zeleně a celkovou obnovu veřejného prostranství. […]

(2017) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 137 m, včetně 11 ks přípojek Obnova místní sítě NTL plynovodu na nábřeží v centru Chrudimi. V případě jednoho odběru se projekt vypořádal s komplikacemi spojené s přístupem k objektu a vyvolal přeložku komunikačního kabelu. Základní údaje o stavbě a projektu: Stavba: Reko MS Chrudim - […]

(2016) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 414 m, včetně 22 ks přípojek Obnova místní plynovodní sítě v samotném historickém srdci města Vysoké Mýto.  Z prostorových důvodů převážně výměnou v původní trase a proto rozdělena do pěti úseků. Rozdělení usnadnilo i život centra města během náročné výstavby (dopravní obslužnost, kulturní a komerční využití veřejného […]

(2016) Rekonstrukce STL plynovodu a NTL plynovodu v délce 91 m, resp. 60 m V blízkosti regulační stanice vybudovány dvě nové shybky NTL a STL plynovodu pod vodotečí Chrudimka. Zrušeny obě původní přemostění a nově položena dvojice potrubí PE d 315 SDR 17 pode dno toku. Návrh technologického postupu se potýkal s problémem nevýhodných geotechnických […]

(2016) Rekonstrukce NTL plynovodu v délce 71 m V blízkosti regulační stanice Stromovka vybudována nová shybka pod vodotečí v rámci obnovy místní sítě a rekonstrukce stávajícího NTL plynovodu DN 400 se zrušením přemostění náhonu řeky Tichá Orlice a uložení ve snížené dimenzi PE dn 315 pode dno toku – nově podchod pod vodotečí. Základní údaje […]

(2016) Přeložka STL plynovodu PE d 160 v délce 66 m Cílem stavby bylo uvolnění prostoru pro výsadbu dřevin přeložením plynovodu do stávající lesní cesty a tím zajištění právní jistoty v provozování DS, přivaděče Sobkovice, Těchonín, Celné. Stavba na okraji zastavěné části obce (tj. s různým OP plynovodu), plynovod chráněn fólií proti prorůstání kořenů. Základní […]

(2016) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek, v délce 169 m, včetně 8 ks přípojek Uložení nového plynovodu a plynovodních přípojek na místo stávajícího NTL ocelového plynovodu s materiální obměnou, nově z polyethylenu PE d 315. V rámci stavby nově vymisťovány HUP OPZ na hranici pozemku zpřístupněné z veřejné části a uvolněn prostor pro případné opravy vodovodního řadu (v […]

(2016) Zrušení NTL plynovodu v délce 400 m, přepojení dvou odběratelů na STL plynovod Uložení nového plynovodu a plynovodních přípojek s přepojením dvou odběratelů na STL tlakovou síť. Zrušení stávajícího NTL plynovodu v zemi a demontáž prvků NTL plynovodu z mostních konstrukcí při vrchním přechodu toku. Stavba se potýkala s komplikovanou majetkoprávní situací na konci stávajícího řadu. K realizaci odstavení […]

(2015-2016) Rekonstrukce NTL plynových přípojek v celkové délce cca 160 m v počtu 9 ks Z posouzení tlakových poměrů v síti vzešla potřeba navázání na rekonstrukci NTL plynovodu v ulici Ruská, Spojovací a U Koupaliště a vytvořit nový uzel NTL plynovodu v blízkosti regulační stanice Stromovka. Základní údaje o stavbě a projektu: Stavby: Reko MS Choceň - Smetanova č.p. […]

(2016) Rekonstrukce dvou NTL plynových přípojek s přepojením odběratele na STL, přepojení dvou odběratelů na STL plynovod, v délce 50 m, z toho 47 m domovní plynovody Úniky plynu zaznamenané u dvou plynových přípojek v téže oblasti Chrudimi byl podnětem k rozhodnutí o jejich bezodkladné rekonstrukci spojené s vymístěním HUP OPZ a v jednom případě s přepojením odběratele na stávající […]

(2016) Rekonstrukce NTL plynové přípojkyv délce 29 m Problémy spojené s řešitelností rekonstrukce plynovodu v ulici Čermákova a to konkrétně v úseku mezi čp. 102 a čp. 81 byly takového charakteru, že druhá přípojka pro čp. 81 byla zařazena do projektu Pražská a navíc vzhledem k plánu investic města Vysoké Mýto do oprav MK Čermákova byla vyčleněna do samostatného […]

(2016) Rekonstrukce NTL plynovodu v délce 49 m Z posouzení tlakových poměrů v síti vzešla potřeba navázání na rekonstrukci NTL plynovodu v ulici Ruská, Spojovací a U Koupaliště a vytvořit nový uzel NTL plynovodu v blízkosti regulační stanice Stromovka. Základní údaje o stavbě a projektu: Stavba: Reko MS Choceň - U koupaliště II Číslo stavby: 7700072376 Investor: RWE GasNet, […]

(2015) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 426 m, včetně 31 ks přípojek. Stavba navazuje na obnovu MS realizované v této ulici v roce 2013 a je řešena v naprosto stejném technickém duchu. Nespornou výhodou bylo jednak vhodné místo ukončení I.etapy a jednak využití zokruhování. Základní údaje o stavbě a projektu: Stavba: Reko […]

(2015) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 500 m, včetně 28 ks přípojek O patnáct let dříve časté úniky donutili vlastníka plynárenského zařízení opravit několik přípojek. Rekonstrukce plynovodu a zbytku přípojek čekala na vhodný okamžik při postupu obnovy místní sítě v této části města. Stavba byla etatizována nejen z důvodu technologického postupu, ale […]

(2015) Rekonstrukce NTL plynovodu a přepojení plynových přípojek na STL distribuční část v délce 335 m, včetně 13 ks přípojek. Pokračování obnovy sítě v Chocni - místní část Spořiov.V rámci této stavby jsou odběratelé přepojovány na stávající STL plynovod a současně je vyměněno potrubí NTL plynovodu i za vyšší dimenzi. Tento postup má význam ve […]

Přeložka STL plynovodu v délce 30 m. Při plošné plynofikaci na konci devadesátých let byl při změně trasování plynovodu proti původnímu projektu uložen plynovod do nepovolené vzdálenosti od základů rodinného domku. To způsobilo pravděpodobně v kombinaci s nevhodným podložím pohyb základů. Přeložka byla provázena dohodou o náhradách škody, novým majetkovým vypořádáním stavby energetického zařízení a předcházela následnou sanaci […]

(2015) Rekonstrukce NTL plynovodu v délce 70 m Vzhledem k rostoucím nejistotám o technickém stavu plynovodu pod frekventovanou komunikací I/35 bylo nezbytné rozdělit původní stavbu na dvě etapy a první – s řízeným protlakem pod komunikací I. třídy. realizovat ve velmi krátké době. Pod komunikací byla vtláčena ochranná trubku PE d 315. Velký význam stavby byl ve stabilizaci […]

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek délce 673 m, včetně 54 ks přípojek. V části města Choceň zvané Spořilov tato oprava plynovodu navazuje na rekonstrukce v sousedních ulicích. Náročnost této stavby spočívala jednak ve velkém počtu rekonstruovaných přípojek a jednak v malé šíři komunikace. V jednom případě nedošlo k dohodám o vymístění HUP OPZ. V galerii néže je též […]

(2014) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 550 m, včetně 32 ks přípojek Oprava plynovodu byla vyvolána záměrem vlastníka vodovodu, kanalizace a silových kabelů kompletně rekonstruovat svá zařízení. Dokumentaci se podařilo připravit včas i přes poměrně komplikované majetkové vztahy – polovina místní komunikace byla ve vlastnictví fyzických osob. Stavba byla připravena pro koordinaci […]

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 730 m, včetně 31 ks přípojek Opravy plynovodů byly realizovány přesně v souladu s projektovou dokumentací, která měla detailně zapracovaný záměr města Choceň rekonstrukce celého veřejného prostranství na této pro život důležité třídě. Za zmínku stojí opravy dotčených fasád, které podobně jako na stavbě Na Herzánce byly […]

Zrušení NTL plynovodu, rozšíření STL plynovodu a přepojení odběratelů na STL síť délce 410 m, včetně 22 ks přípojek Stavba byla vyvolána nutností oprav plynovodu v sousední ulici T.G. Masaryka, kterou město Choceň zamýšlelo kompletně zrekonstruovat. Technologicky opravě muselo předcházet přepojení odběratelů v ulici Na Herzánce, Kollárově a Ostrovní na STL distribuční síť a právě […]

Přeložka STL plynovdou PE d 63  v délce 75 m včetně přepojení 3 ks přípojek. Nevypořádaný vztah mezi vlastníkem PZ a vlastníkem pozemku vedl až k přeložce plynovodu zcela na veřejnou část. Úloha byla ztížena rekonstruovanou komunikací II. třídy v blízkosti. Důraz se tedy kladl především na přesné detaily uložení plynového potrubí.   Základní údaje […]

(2013) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 260 m, včetně 18 ks přípojek. Oprava NTL plynovodu výměnou za nové potrubí byla legislativně stížena faktem, že jedna z křižovatek byla v nedávné minulosti rekonstruována z prostředků EU. Není bez zajímavosti, že v konečném důsledku tato skutečnost vedla dokonce k vytvoření dvou plnohodnotných a platných […]

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 480 m, včetně 20 ks přípojek Stavba zajímavá nejen technologickým postupem, ale i vypořádáním. Přitom úsek plynovodu na soukromých pozemcích byl přeložen na veřejnou část. Hlavní část stavby ovšem znamenala kompletní rekonstrukci chodníků požadovanou vlastníkem veřejného prostranství. Se zvýšenými nároky správců komunikací ještě téhož roku na půdě […]

Přeložka STL plynovodu PE d 63 v délce 18 m. V důsledku zástavby území vyvolaná přeložka plynovodu za účelem uvolnění prostoru pro stavbu oplocení. Základní údaje o stavbě a projektu: Stavba: Reko MS Rosice nad Labem - Salavcova Investor: VČP Net, s.ro. Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci Investiční náklady: 0,2 mil. Kč. Rok: 2013 […]

(2013) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 520 m, včetně 33 ks přípojek. Jeden z  prvních NTL plynovodů v Chocni z přelomu padesátých a šedesátých let je na hranici své životnosti. Ulice byla zařazena do celkového plánu obnovy sítí v této oblasti Chocně. Rekonstrukce v ulici Ruská je významná svým podílem na celoměstském […]

(2012) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 430 m, včetně 32 ks přípojek. Původně téměř rutinní projekční příprava oprav NTL plynovodu drtivě narazila na dřívější koordinační nedostatek, způsobený typickými administrativními úkony omezujícími kvalitu příprav podobných záměrů a jistě i časovou tísní při čerpání dotací. V minulosti provedené přeložení plynovodu pod vodním tokem spojené […]

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek délce 380 m, včetně 18 ks přípojek. Oprava NTL plynovodu výměnou za nové potrubí ve třech ulicích a v jedné ulici s přepojením odběratelů na stávající STL plynovod.  Zvláštní pozornost byla v projektu věnována postupu výkopových prací v ulici Olbrachtova před stanicí hasičského záchranného sboru. Pokládka nového plynovodu a […]

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 220 m, včetně 15 ks přípojek. Původní ocelové potrubí ze sedmdesátých let vykazovalo úniky na několika místech. To bylo důvodem rekonstrukce části plynovodu. Při rekonstrukcích ale hledáme i takové řešení, které optimalizuje budoucí rekonstrukce v okolních ulicích v lokalitě. Smyslem je současně i vyřešit daný uzel již […]

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 605 m, včetně 31 ks přípojek. Rekonstrukce NTL plynovodu byla rozdělena do čtyř etap a to zejména kvůli délce úseku, zajištění dopravní obslužnosti a vyčlenění náročných úseků jako například křížení plynovodu komunikace I.třídy. Původní technicko ekonomické zadání sice uvažovalo s přepojením několika objektů na STL část v […]

(2011) Rekonstrukce STL plynovodu a plynových přípojek v délce 320 m, včetně 1 ks přípojky Rekonstrukce STL plynovodu v parku prováděná šetrně k vzrostlým stromům. Respektovány požadavky orgánu životního prostředí na práce v kořenovém prostoru dřevin. To se odrazilo zejména ve výsledné ceně ve zpracovaném položkovém rozpočtu s výkazem výměr. Drtivá část zemních prací byla […]

Se třemi místy pro stáčení Investor: Dresser Czech Republic, s.r.o. Stupeň: studie Investice: 1,5 mil. Kč Rok: 2011

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 100 m, včetně 13 ks přípojek. Důvod a způsob rekonstrukce shodný s předchozím příkladem v sousední ulici Dostojevského. Nepochybně velkou výhodou při projekční přípravě bylo snadnější zachycení souvislostí (přímé trasy, řešení uzlů, dopravní opatření, využití zokruhování) díky podrobné znalosti plánu rekonstrukce plynovodu v sousedních ulicích).   Základní […]

(2010) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 250 m, včetně 26 ks přípojek Již v osmdesátých letech byl hlavní řad v ul. Dostojevského nahrazen za tehdy zcela moderní materiál z polyethylenu označován rovněž podle původu jako „Nitra“. Ten však bohužel nepotvrdil původní předpoklady o jeho životnosti a musel být vzhledem k prokázaným únikům […]

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 270 m, včetně 17 ks přípojek Výměna ocelového potrubí NTL plynovodu a přípojek s vymístěním hlavních uzávěrů OPZ do fasád. V důsledku komplikovaného prostorového uspořádání sítí bylo nezbytné navrhnout výměnu spojenou s promyšlenou etapizaci a harmonogram zemních prací v návaznosti na dopravně regulační opatření v rušné ulici […]

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 190 m, včetně rekonstrukce 7 ks přípojek. Rekonstrukce plynovodu spojená hned s několika úskalími, které se podařilo vyřešit. Realizace proběhla s výjimkou jedné nově odhalené přípojky naprosto v souladu s dokumentací. V projektu navržený harmonogram prací musel pamatovat na dopravní obslužnost v úseku a požadavek provozovatele hotelu […]

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 130 m, včetně rekonstrukce 12 ks přípojek. Stavba rekonstrukce plynovodu a plynových přípojek je vyvolána právě z důvodu stávajícího nevyhovujícího technického stavu v důsledku stáří potrubí. Jedná se o výměnu v osmdesátých letech pokládaného polyethylenového potrubí slabší kvality (v té době PE materiál byl pro použití v […]

(2010) Rekonstrukce STL plynovodu a plynových přípojek. Prodloužení plynovodu v délce 105 m, včetně rekonstrukce 2 k s přípojek. Zadáním bylo prodloužení stávajícího plynovodu v ul. Dolečka a umožnit tak připojení odběratelů v areálu bývalých vinařských závodů (firma TYHAN s.r.o. a firma NO+BL Žamberk spol.s r.o.) na distribuční soustavu rozvodů ZP. Stavbou byl odstraněn právní […]

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 123 m, včetně 8 ks přípojek. Rekonstrukce plynovodu s vymístěním uzávěrů do oplocení navržena tak, aby vyhovovala i budoucí rekonstrukci vodovodu, tj. navrženo nové prostorové uspořádání sítí ve spolupráci s vlastníky ostatních podzemních zařízení. Základní údaje o stavbě a projektu: Stavba: RMS NTL Svitavy - ul. Švabinského […]

(2009) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 137 m, včetně 15 ks přípojek. Původní polyethylenové potrubí (Nitra) bylo v nevyhovujícím stavu a potvrzeny úniky. To bylo důvodem kompletní rekonstrukce plynovodu, tentokrát ovšem včetně vymístění HUP OPZ. Zokruhování sítě nebylo k dispozici, proto uzel s ulicí Chelčického řešen s by-passem. Základní údaje o stavbě […]

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 415 m, včetně 29 ks přípojek. Výměna ocelového potrubí NTL plynovodu a přípojek s vymístěním hlavních uzávěrů OPZ do oplocení. S ohledem na dopravně regulační opatření při výstavbě navrženy 4 etapy s využitím zokruhování sítě. Díky nasazení dostatečné pracovní síly zhotovitele se podařilo akci realizovat dokonce v […]

Inženýrské sítě - plynovod a plynové přípojky pro 26 stavebních parcel Investor: Kvarta spol. s r.o. Stupeň: DSP Investice: 1,4 mil. Kč Rok: 2008

(2008) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 170 m, včetně 8 ks přípojek Výměna ocelového potrubí NTL plynovodu spojená s vymístěním hlavních uzávěrů plynu do obvodového zdiva fasády. Vzhledem k stavbě v historické části města pochopitelně pod přísným dohledem orgánů pro ochranu památek a historiků. Stavba připravována v území s hustým zasíťováním a […]

(2003) Rozvody STL plynovodu a plynových přípojek. Plynovodní síť v délce 14,8 km. Stavba byla pokračováním plošné plynofikace sousední obce Čistá u Litomyšle, kde naše firma rovněž projektovala plynové rozvody. V Trstěnicích byl obdobně náročný terén a projekt se musel vypořádat zejména s vícero nezbytných podchodů pod vodotečí Loučná. Později dostala firma dostala příležitost i […]

(2003) Rozvody STL plynovodu a plynových přípojek. Plynovodní síť v délce 68 km. Dlouho připravovaná stavba nevídaného rozsahu, též označována jako I. Etapa plynofikace obcí Pod Bukovou horou, neboť měla v budoucnu pokračovat například do sousedních Výprachtic či dokonce i turisty a lyžaře známých Čenkovic. Plynofikace si vyžádala i okrajový zásah do přírodní památky Čenkovička […]

(2001) Rozvody STL plynovodu a plynových přípojek, včetně VTL přípojky a objektu regulační stanice. Plynovodní síť v délce 26 km. Rozvody STL plynovodu a plynových přípojek v intravilánu obcí. Projekt vycházel z vlastního geodetického zaměření, aby navázal na práci jiných autorů projektů k stavebnímu povolení. I zde se ukázalo, že dokumentace k povolení stavby zakreslená […]