Aktuální ceník za zpracování průkazu ENB zde

Zpracováváme průkaz energetické náročnosti budovy a kolegům projektantům z oboru pozemního stavitelství posuzujeme jejich návrhy na opatření k úsporám energií vyhodnocením stavebně energetických vlastností obálek budov. Předmětem naší sledovanosti je též vhodná volba zdrojů tepla vzhledem k faktoru využití primární neobnovitelné energie a v neposlední řadě distrubuce tepla či dořešení detailů jako opatření proti nežádoucím tepelným mostkům.

Povinnost zpracování PENB je stanovena §7a zák. 406/2000 Sb., O hospodaření s energií v platném znění tedy též po novele 130/2015 Sb. a týká se nových staveb, větších změn dokončených budov, jejich prodeje, pronájmu, či od 1.1.2016 též pronájmu ucelené části budovy.

V prvé řadě jde stát příkladem a tato povinnost je tak vztažena k objektům užívané orgánům veřejné moci v termínech odvislých od velikosti celkové energeticky vztažné plochy objektu.

V roce 2015 byl revidován nejen výše uvedený pilířový zákon, ale i související právní předpisy včetně schválení státní energetické koncepce a její publikování ve Sbírce. Například po novele vyhl.č. 78/2013 Sb. jsou od 1.12.2015 nařízeny další náležitosti průkazu, které v konečném důsledku znamenají povinnost zpracovatele připravit kompletní návrh na zlepšení energetické náročnosti budov v podrobnostech, které dříve byly spíše součástí projektů staveb, včetně doložení výchozích podkladů a získaných informací k návrhů podle § odst.2, písm h). Požadavky předpisů se projeví na trhu se zpracováním průkazů ENB s větším přínosem pro zadavatele, tedy s podrobnější informací jaké kroky učinit pro zlepšení stávajícího stavu s vyčíslením úspor.

Ale také by se měli odrazit ve vyšších cenách za takový rozsah práce.

 Vzhledem k rostoucím nárokům na hospodaření s energiemi a souvisejícího monitoringu lze očekávat další zpřísnění požadavků ve směru k právnickým osobám (po výše uvedeném vzoru orgánů veřejné moci) a průkaz, byť informační v některých případech zpracovat doporučujeme.

Ceny za zpracování průkazů se odvíjejí individuálně od náročnosti budovy (členitost, rozmanitost stavebních konstrukcí, zónování, způsob užívání, zdroje tepla a způsoby jeho distribuce) a dále od kvality dostupných podkladů, potřeb jejich doplnění. Díky dosavadním zkušenostem je možné připravit ocenění budovy na základě telefonického pohovoru se správcem budovy s doložením fotografií. V případě požadavku na ocenění zpracování průkazů pro více budov je návštěva a jejich prohlídka k stanovení i množstevní slevy vhodnější.

 Zdráháme se jakkoliv paušalizovat ceny, neboť nám to nepřipadá vůči klientům, ale i ostatním kolegům solidní. Současný trh s průkazy je navíc deformovaný na jedné straně lacinými zpracovateli, na druhé straně možnostmi udělení pokut v astronomické výšši zpracovatelům ze strany kontrolních orgánů, které možná mají u některých zpracovatelů efekt prevence před nezodpovědným počínáním, ale také odrazují poctivé zpracovatele a vytváří prostředí obav a nejistot v době, kdy předpisy, normativní dokumenty a jejich výklady na základě nových poznatků, potřeb společnosti či politické vůle stále krystalizují.

 Zvyšování nároků na hospodaření s energiemi je nezbytné vnímat a přijímat s jistým respektem nejen z pohledu ekonomických a ekologických přínosů, ale i poněkud globálněji z pohledu potřeb efektivního zacházení se stále cennější surovinou, jehož zdroje má evropský kontinent v té surové podobě nedostatek – energií.

Cílem energetických specialistů a projektantů je šíření této „energetické gramotnosti a uvědomění“ přednostně přirozenou cestou, optimálně ekonomickými nástroji než méně výchovnou, byť žel někdy nezbytnou dikcí.

Jiří Storoženko, energetický specialista

člen Asociace energetických specialistů, z.s.

Reference a galerie


Naše služby v oblasti hodnocení energetické náročnosti budov lze rozčlenit do dvou samostatně objednatelných plnění podle konkrétních potřeb zadavatele: Certifikace budovy, nebo-li vlastní vystavení průkazu energetické náročnosti budovy a optimalizace energetické náročnosti budovy jako je například aktivní účast na projekčním návrhu nebo posouzení stavebně energetických vlastností konstrukcí na obálce budovy či podobně návrh a posouzení vhodných […]

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je dvojice tepelných čerpadel voda/voda o tepelném výkonu každého 23 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody. Technologie pro odběr tepla z odpadní vody byla po stránce výběru svých komponentů limitována nároky na odolnost vůči soli. Projekt dále na základě zadání investora řeší i výměny stávajících bazénových výměníků v souvislosti se […]

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je tepelné čerpadlo voda/voda o tepelném výkonu 43 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody. Další z realizovaných technologií pro odběr tepla z odpadní vody. Tentokrát v prostorách stavby oceněné jako "stavba roku 2011". Díky zánovnímu zařízení pro čištění bazénové vody a moderní technologii se projekt musel vyrovnat s faktem, že […]

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je tepelné čerpadlo voda/voda o tepelném výkonu 43 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody. Projektová dokumentace byla vypracována za účelem dosažení energetických úspor při provozu plaveckého bazénu ve Svitavách. Zároveň je zpracována do podoby k předložení žádosti investora o poskytnutí finanční podpory na realizaci záměru, tj. možnost využití některých dotačních […]

Instalace tří VZT jednotek se zpětným získáváním tepla. Účinnost výměníků ZZT 75%. Návrh nového systému měření a regulace. Investor: Město Vysoké Mýto Stupeň: DSP, DPS Investice: 2,7 mil. Kč Rok: 2011

Zateplení objektu kina ve Veselí nad Moravou včetně výměny výplní otvorů. Investor: Město Veselí nad Moravou Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 8,3 mil. Kč Rok: 2011

Zateplení objektu mateřské školy ve Veselí nad Moravou včetně výměny výplní otvorů. Investor: Město Veselí nad Moravou Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 4,5 mil. Kč Rok: 2011

Zateplení objektu krytého plaveckého bazénu. Instalace dvojice plynových tepelných čerpadel po 38 kW. Investor: Město Vysoké Mýto Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 7,0 mil. Kč Rok: 2011

Zateplení objektu Městského kulturního střediska ve Veselí nad Moravou včetně výměny výplní otvorů. Investor: Město Veselí nad Moravou Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 9,1 mil. Kč Rok: 2011

Kompletní zateplení objektu, výměna oken a dveří, instalace plynového tepelného čerpadla  38,4 kW, 2 plynových kondenzačních kotlů 73 kW, osazení nových elektronicky řízených čerpadel a prostorových  regulátorův referenčních místnostech pro řízení jednotlivých větví. Investor: Obec Horní Čermná Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 3,85 mil. Kč Rok: 2011

Instalace dvojice tepelných čerpadel po 38 kW a dvojice kondenzačních kotlů po 35 kW Investor: Město Vysoké Mýto Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 1,7 mil. Kč Rok: 2011

Instalace 5 solárních kolektorů na střechu bytového domu 11,6 m2, zásobníkový ohřívač TV solárním systémem 750 litrů Investor: Peliňka Jiří Stupeň: DPS Investice: 0,8 mil. Kč Rok: 2010

Instalace solárního systému ohřevu TV do RD solární panely 4,64 m2, zásobníkový ohřívač TV 300 litrů Investor: Ing. Martin Lang Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,4 mil. Kč Rok: 2010

Plynofikace a vytápění výrobního objektu kondenzační kotel 120 kW Investor: Tractebel Engineering s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 1,2 mil. Kč Rok: 2010

Zateplení bytového domu , výměna oken a vstupních dveří Investor: Obec Trstěnice Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 1,2 mil. Kč Rok: 2010  

Instalace solárního systému ohřevu TV, 27 solárních panelů 62,6 m2, 3 akumulační zásobníky TV, 1 nepřímo topený zásobník TV Investor: SVJ BD ČP. 2060-2063, Praha Břevnov Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ, DPS Investice: 2,6 mil. Kč Rok: 2010

Zateplení objektu , výměna oken a vstupních dveří Investor: Obec Tatenice Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 1,1 mil. Kč Rok: 2010

Zateplení objektu MŠ a ZŠ , výměna oken Investor: Obec Dalečín Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 4,3 mil. Kč Rok: 2010  

Zateplení třípatrové budovy základní školy a jednopodlažní mateřské školy. Instalace šesti tepelných čerpadel vzduch/voda o celkovém výkonu 98,4 kW, včetně nezbytné rekonstrukce strojoven Investor: Obec Voděrady Stupeň: DSP, TD, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 13,3 mil Kč Rok: 2010

Zateplení osmi pavilonů komplexu základní školy v obci na Blansku Investor: Obec Sloup Stupeň: DSP, TD, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 25,0 mil. Kč Rok: 2010

Rekonstrukce výměníkové stanice z CZT Opatovice voda/voda - instalovaný výkon PS 350 kW Projektová dokumentace byla vypracována i za účelem výběru zhotovitele (tender). Jejím předmětem je odstranění problémů spojených s havarijním stavem strojové části předávací stanice (PS). Návrh obsahuje řešení nového způsobu ohřevu PWH pomocí deskového výměníku, výměnu nefunkčních armatur, úpravu doplňování OS upravenou vodou […]

Rekonstrukce výměníkové stanice z CZT Opatovice voda/voda - instalovaný výkon PS 100 kW Rekonstrukce strojovny předávací části za účelem odstranění problémů spojených s hydraulickým nevyvážením soustavy a s automatikou řízení prvků Investor: Statutární město Pardubice Stupeň: DPS Investice: 0,2 mil. Kč Rok: 2011  

Kompletní zateplení třípatrové budovy zastavěné plochy 1700 m2, včetně výměny výplní. Doplnění ohřevu PWH o dvojici solárních panelů s vakuovými trubicemi na principu Heat Pipe Dvojice pavilonů základní školy byla postavena ze stavebního systému KORD. Pro obec likvidační finanční zátěž donutila zastupitele k realizaci akce vedoucí k úsporám energií. Rekonstruována tak kompletní obálka budovy a […]

Zateplení objektu MŠ a ZŠ , výměna oken a dveří. Solární systém ohřevu TV , MŠ 6 panelů 13,9 m2, ZŠ 4 panely 9,2 m2 Investor: Obec Horní Čermná Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 6,1 mil. Kč Rok: 2011  

Instalovaný výkon plynové kotelny FHP 1,3 MW a NETEX 0,7 MW. Včetně soustavy otopných těles a 70 ks teplovzdušných jednotek. Zvoleny plynové kotle Viessmann Vitoplex Dvojice projektů zařazených do svazku "Komplexní zlepšení tepeleně-technicých vlasntostí výrobních prostor firmy SVITAP J.H.J. spol. s r.o., které měli naprosto shodnou koncepci - odpojení dodávky tepla z centrální parní kotelny […]

Vytápění RD , TČ země/voda 7,8 kW, 5 zemních kolektorů 240 m2 Investor: Ing. Fišer Roman Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,6 mil.Kč Rok: 2009

Zateplení objektu , výměna oken, dveří, solární systém ohřevu TV 4,64 m2 Investor: DrábekJ. Sudslava 70 Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 1,2 mil. Kč Rok: 2009

Zateplení objektu , výměna oken a vstupních dveří Investor: Obec Nekoř Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 1,05 mil. Kč Rok: 2009  

Zateplení objektu a instalace 2x ks solárních panelů pro ohřev PWH na rodinném domě Investor: EC PARTNER s.r.o. Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,2 mil. Kč Rok: 2009  

Tepelný výkon kompresoru 40 kW Investor: BRUCK AM spol. s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 0,6 mil. Kč Rok: 2009  

Zateplení komplexu školy, včetně tělocvičny, tedy s celkovou zastavěnou plochou 710 m2. Investor: Obec Slatina nad Zdobnicí Stupeň: DPS Investice: 4,8 mil. Kč Rok: 2008  

Zateplení objektu MŠ a ZŠ, výměna oken a dveří, instalace TČ vzduch/voda 18,5 kW, elektrokotle 36 kW, úprava otopného systému, osazení termoregulačních armatur a vyregulování systému Investor: Obec Mladkov Stupeň: DSP, TD Investice: 3,0 mil Kč Rok: 2008  

Areálové rozvody kanalizace, zdravotechnika, vytápění a technika pro využití sluneční energie s osazením celkem 12 ks solárních panelů v rámci rozšíření stávajícího areálu a úprav atrakcí. Investor: VODA a SPORT s.r.o. Stupeň: DSP, TD, k žádosti o podporu z ROP Investice: 15,8 mil. Kč Rok: 2008

Komplexní zateplení objektu, výměna oken a dveří, instalace trojice tepelných čerpadel vzduch/voda 3x14,5 kW, zvoleno TČ Stiebel, nový teplovodní otopný systém.celkový výkon 72kW Investor: Město Jablonné nad Orlicí Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP, TD Investice: 3,8 mil. Kč Rok: 2008

Zateplení, výměna oken, instalace tepelných čerpadel země/voda o výkonu 39,6 se sedmi vrty o délce každého 110 m a solárních kolektorů systému HeatPipe na šesti objektech v majetku města jako jsou například Základní školy, školní jídelny, hotel, kino a dům pečovatelské služby. Investor: Město Rychnov nad Kněžnou Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: […]

Čtveřice projektů spočívající v zateplení budov v majetku města za účelem snížen potřeby tepla na vytápění. Jednalo se o objekty v areálu základní školy Josefov, objekty dvou mateřských škola a objektu DPS Investor: Město Jaroměř Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 42 mil. Kč Rok: 2007

Čtveřice projektů spočívající v zateplení budov v majetku města za účelem snížen potřeby tepla na vytápění. Jednalo se o objekty v areálu základní školy Josefov, objekty dvou mateřských škola a objektu DPS. Investor: Město Jaroměř Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 42 mil. Kč Rok: 2007