Zrušení NTL plynovodu, rozšíření STL plynovodu a přepojení odběratelů na STL síť délce 410 m, včetně 22 ks přípojek

Stavba byla vyvolána nutností oprav plynovodu v sousední ulici T.G. Masaryka, kterou město Choceň zamýšlelo kompletně zrekonstruovat. Technologicky opravě muselo předcházet přepojení odběratelů v ulici Na Herzánce, Kollárově a Ostrovní na STL distribuční síť a právě to byla úloha řešena v projektu. Dokumentace byla připravována pro stavební povolení během roku 2012. Na podzim po úpravě stavebního zákona záměr spadl celý do režimu územního rozhodnutí a podoba dokumentace se náhle ocitla v legislativním vakuu před vydáním novelizace původního předpisu o dokumentaci staveb.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – Na Herzánce + 1

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 3,7 mil. Kč.

Rok: 2014

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.