(2019) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 460 m, včetně 17 ks přípojek

Stavbou je rekontruována předně významná páteř NTL plynovodu propojující dvě regulační stanice města zajišťující stabilizaci tlakových poměrů v síti. V této úloze je v ulici Smetanova nutno provést plynovod výměnou v původní trase. Do ulice T.N.Kautníka pak s novým trasováním plynovodu. Takové řešení si vynutilo výstavbu ve čtyřech etapách.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – Smetanova + 1

Číslo stavby: 7700100493

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 4,3 mil. Kč.

Rok: 2019

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Alena Bednářová a technik realizace stavby Radek Pechanec GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.