V souvislosti s prohlubujícími se nejistotami v této oblasti podnikání se všem zájemcům omlouváme, ale v současné době do ozdravení klima v této jinak velmi zajímavé části oboru stavebnictví zde nabízené certifikace pro bohužel výslednou nerentabilitu a neschopnost konkurovat jiným zpracovatelům neprovádíme.

Zůstáváme nadále v komunitě energetických specialistů a projektantů, zaměřujeme se na diskuze, studium a zaškolování tak, abychom udrželi potřebné kvality vzdělání a schopností potřebných předně k smysluplné činnosti energetického specialisty.

To vše s naším přáním šťastného návratu k optimalizacím projektů budov z hlediska jejich stavebně energetických vlastností a jejich technického vybavení apod. s následnou certifikací ve prospěch původního záměru zřízení naší specializace: Hospodaření s energií a ochrana životního prostředí.

Certifikace ENB je činnost náročná, vyžadující pečlivost a prakticky není možné bez sofistikovaných softwarových nástrojů průkaz ENB vyhotovit.

Naše firma přes dvacet let využívala SW, který od samého počátku oprávnění (r. 2009) nám mimo jiné dodávala a aktualizovala speciální modul stavební fyziky pro vyhodnocování energetických vlastností obálky budov a jejich energetické náročnosti.
SW nástroje vyžadují v důsledku změn ustanovení právních předpisů nebo normativních dokumentů častou revizi algoritmů a péči vývojářů.

Bohužel jsme přijali v polovině roku 2019 oznámení, že vývojáři našeho SW nástroje ukončují vývoj, bez kterého ovšem není reálně možné garantovat správnost a úplnost zpracování průkazu a zejména je zde zřejmé neúměrné riziko neúspěchu pozdější obhajoby práce při kontrole. Důvodem ukončení vývoje jsou právě dřívější časté změny, není vyloučeno, že také celkově nestabilní prostředí a výklady. Oficiálně ohlášenými důvody jsou nutné zásadní úpravy algoritmů po poslední sérii novelizace norem a předpisů a také další změny, které měli platit od ledna a následně od září 2020.

Přechod na jiný SW nástroj jsme započali v rámci výše uvedené snahy o udržení vzdělání v oboru zakoupením licence po dobu 1 roku, který využíváme výhradně pro neformální testování úrovně SEV budov a pomoci projektantům s návrhem na optimalizace.

Orientační ceník za zpracování průkazu ENB zde

Zpracováváme průkaz energetické náročnosti budovy a kolegům projektantům z oboru pozemního stavitelství posuzujeme jejich návrhy na opatření k úsporám energií vyhodnocením stavebně energetických vlastností obálek budov. Předmětem naší sledovanosti je též vhodná volba zdrojů tepla vzhledem k faktoru využití primární neobnovitelné energie a v neposlední řadě distrubuce tepla či dořešení detailů jako opatření proti nežádoucím tepelným mostkům.

Povinnost zpracování PENB je stanovena §7a zák. 406/2000 Sb., O hospodaření s energií v platném znění tedy též po novele 130/2015 Sb. a týká se nových staveb, větších změn dokončených budov, jejich prodeje, pronájmu, či od 1.1.2016 též pronájmu ucelené části budovy.

V roce 2015 byl revidován nejen výše uvedený pilířový zákon, ale i související právní předpisy včetně schválení státní energetické koncepce a její publikování ve Sbírce. Například po novele vyhl.č. 78/2013 Sb. jsou od 1.12.2015 nařízeny další náležitosti průkazu, které v konečném důsledku znamenají povinnost zpracovatele připravit kompletní návrh na zlepšení energetické náročnosti budov v podrobnostech, které dříve byly spíše součástí projektů staveb, včetně doložení výchozích podkladů a získaných informací k návrhů podle § odst.2, písm h). Zmíněnou vyhl. č. 78/2013 Sb., nahradil plně nový, stejnojmenný předpis vyhl.č. 264/2020 Sb. aby celá síť požadavků a výpočetních algoritmů neměla trhliny a zachytila co nejvíce souvislostí ve věci nakládání s energií s cílem zajistit předně porovnávatelnost hodnocených objektů.

Požadavky předpisů se projeví na trhu se zpracováním průkazů ENB s větším přínosem pro zadavatele, tedy s podrobnější informací jaké kroky učinit pro zlepšení stávajícího stavu s vyčíslením úspor.

Ale také by se měli odrazit ve vyšších cenách za takový rozsah práce.

 Vzhledem k rostoucím nárokům na hospodaření s energiemi a souvisejícího monitoringu lze zaveden plán dalšího zpřísnění požadavků na energetickou náročnost budov.

Ceny za zpracování průkazů se odvíjejí individuálně od náročnosti budovy (členitost, rozmanitost stavebních konstrukcí, zónování, způsob užívání, zdroje tepla a způsoby jeho distribuce) a dále od kvality dostupných podkladů, potřeb jejich doplnění. Díky dosavadním zkušenostem je možné připravit ocenění budovy na základě telefonického pohovoru se správcem budovy s doložením fotografií. V případě požadavku na ocenění zpracování průkazů pro více budov je návštěva a jejich prohlídka k stanovení i množstevní slevy vhodnější.

 Zdráháme se jakkoliv paušalizovat ceny, neboť nám to nepřipadá vůči klientům, ale i ostatním kolegům solidní. Současný trh s průkazy zůstává stále deformovaný na jedné straně lacinými zpracovateli, v kontrastu na druhé straně udělování pokut za nepodstatné a ve většině případů pochopitelné omyly, které možná mají u některých zpracovatelů efekt prevence před nezodpovědným počínáním, ale také odrazují poctivé zpracovatele a vytváří prostředí obav a nejistot v době, kdy předpisy, normativní dokumenty a jejich výklady na základě nových poznatků, potřeb společnosti či politické vůle se budou vždy pochopitelně upravovat.

Zvyšování nároků na hospodaření s energiemi je nezbytné vnímat a přijímat s jistým respektem nejen z pohledu ekonomických a ekologických přínosů, ale i poněkud globálněji z pohledu potřeb efektivního zacházení se stále cennější surovinou, jehož zdroje má evropský kontinent v té surové podobě nedostatek – energií.

Cílem energetických specialistů a projektantů je šíření gramotnosti a uvědomění ve vztahu k nakládání s energií přednostně přirozenou cestou, optimálně ekonomickými nástroji než méně výchovnou, byť žel někdy nezbytnou mírnou dikcí.

Jiří Storoženko, energetický specialista

člen Asociace energetických specialistů, z.s.

Reference a galerie


Upozorňujeme, že zde publikovaný ceník je ponechán pro hrubou orientaci a srovnání s konkurencí na úrovni původních předpisů před rokem 2020. Bude aktualizován po zavedení významných změn jako např. vyhl.č. 264/2020 Sb., Vyhlášky o energetické náročnosti budov v praxi. Odhadujeme úpravu těchto základních cen až na dvojnásobek z původního základu. V souvislosti s prohlubujícími se nejistotami v této oblasti […]

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je dvojice tepelných čerpadel voda/voda o tepelném výkonu každého 23 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody. Technologie pro odběr tepla z odpadní vody byla po stránce výběru svých komponentů limitována nároky na odolnost vůči soli. Projekt dále na základě zadání investora řeší i výměny stávajících bazénových výměníků v souvislosti se […]

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je tepelné čerpadlo voda/voda o tepelném výkonu 43 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody. Další z realizovaných technologií pro odběr tepla z odpadní vody. Tentokrát v prostorách stavby oceněné jako "stavba roku 2011". Díky zánovnímu zařízení pro čištění bazénové vody a moderní technologii se projekt musel vyrovnat s faktem, že […]

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je tepelné čerpadlo voda/voda o tepelném výkonu 43 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody. Projektová dokumentace byla vypracována za účelem dosažení energetických úspor při provozu plaveckého bazénu ve Svitavách. Zároveň je zpracována do podoby k předložení žádosti investora o poskytnutí finanční podpory na realizaci záměru, tj. možnost využití některých dotačních […]

Instalace tří VZT jednotek se zpětným získáváním tepla. Účinnost výměníků ZZT 75%. Návrh nového systému měření a regulace. Investor: Město Vysoké Mýto Stupeň: DSP, DPS Investice: 2,7 mil. Kč Rok: 2011

Zateplení objektu kina ve Veselí nad Moravou včetně výměny výplní otvorů. Investor: Město Veselí nad Moravou Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 8,3 mil. Kč Rok: 2011

Zateplení objektu mateřské školy ve Veselí nad Moravou včetně výměny výplní otvorů. Investor: Město Veselí nad Moravou Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 4,5 mil. Kč Rok: 2011

Zateplení objektu krytého plaveckého bazénu. Instalace dvojice plynových tepelných čerpadel po 38 kW. Investor: Město Vysoké Mýto Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 7,0 mil. Kč Rok: 2011

Zateplení objektu Městského kulturního střediska ve Veselí nad Moravou včetně výměny výplní otvorů. Investor: Město Veselí nad Moravou Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 9,1 mil. Kč Rok: 2011

Kompletní zateplení objektu, výměna oken a dveří, instalace plynového tepelného čerpadla  38,4 kW, 2 plynových kondenzačních kotlů 73 kW, osazení nových elektronicky řízených čerpadel a prostorových  regulátorův referenčních místnostech pro řízení jednotlivých větví. Investor: Obec Horní Čermná Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 3,85 mil. Kč Rok: 2011

Instalace dvojice tepelných čerpadel po 38 kW a dvojice kondenzačních kotlů po 35 kW Investor: Město Vysoké Mýto Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 1,7 mil. Kč Rok: 2011

Instalace 5 solárních kolektorů na střechu bytového domu 11,6 m2, zásobníkový ohřívač TV solárním systémem 750 litrů Investor: Peliňka Jiří Stupeň: DPS Investice: 0,8 mil. Kč Rok: 2010

Instalace solárního systému ohřevu TV do RD solární panely 4,64 m2, zásobníkový ohřívač TV 300 litrů Investor: Ing. Martin Lang Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,4 mil. Kč Rok: 2010

Plynofikace a vytápění výrobního objektu kondenzační kotel 120 kW Investor: Tractebel Engineering s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 1,2 mil. Kč Rok: 2010

Zateplení bytového domu , výměna oken a vstupních dveří Investor: Obec Trstěnice Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 1,2 mil. Kč Rok: 2010  

Instalace solárního systému ohřevu TV, 27 solárních panelů 62,6 m2, 3 akumulační zásobníky TV, 1 nepřímo topený zásobník TV Investor: SVJ BD ČP. 2060-2063, Praha Břevnov Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ, DPS Investice: 2,6 mil. Kč Rok: 2010

Zateplení objektu , výměna oken a vstupních dveří Investor: Obec Tatenice Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 1,1 mil. Kč Rok: 2010

Zateplení objektu MŠ a ZŠ , výměna oken Investor: Obec Dalečín Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 4,3 mil. Kč Rok: 2010  

Zateplení třípatrové budovy základní školy a jednopodlažní mateřské školy. Instalace šesti tepelných čerpadel vzduch/voda o celkovém výkonu 98,4 kW, včetně nezbytné rekonstrukce strojoven Investor: Obec Voděrady Stupeň: DSP, TD, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 13,3 mil Kč Rok: 2010

Zateplení osmi pavilonů komplexu základní školy v obci na Blansku Investor: Obec Sloup Stupeň: DSP, TD, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 25,0 mil. Kč Rok: 2010

Rekonstrukce výměníkové stanice z CZT Opatovice voda/voda - instalovaný výkon PS 350 kW Projektová dokumentace byla vypracována i za účelem výběru zhotovitele (tender). Jejím předmětem je odstranění problémů spojených s havarijním stavem strojové části předávací stanice (PS). Návrh obsahuje řešení nového způsobu ohřevu PWH pomocí deskového výměníku, výměnu nefunkčních armatur, úpravu doplňování OS upravenou vodou […]

Rekonstrukce výměníkové stanice z CZT Opatovice voda/voda - instalovaný výkon PS 100 kW Rekonstrukce strojovny předávací části za účelem odstranění problémů spojených s hydraulickým nevyvážením soustavy a s automatikou řízení prvků Investor: Statutární město Pardubice Stupeň: DPS Investice: 0,2 mil. Kč Rok: 2011  

Kompletní zateplení třípatrové budovy zastavěné plochy 1700 m2, včetně výměny výplní. Doplnění ohřevu PWH o dvojici solárních panelů s vakuovými trubicemi na principu Heat Pipe Dvojice pavilonů základní školy byla postavena ze stavebního systému KORD. Pro obec likvidační finanční zátěž donutila zastupitele k realizaci akce vedoucí k úsporám energií. Rekonstruována tak kompletní obálka budovy a […]

Zateplení objektu MŠ a ZŠ , výměna oken a dveří. Solární systém ohřevu TV , MŠ 6 panelů 13,9 m2, ZŠ 4 panely 9,2 m2 Investor: Obec Horní Čermná Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 6,1 mil. Kč Rok: 2011  

Instalovaný výkon plynové kotelny FHP 1,3 MW a NETEX 0,7 MW. Včetně soustavy otopných těles a 70 ks teplovzdušných jednotek. Zvoleny plynové kotle Viessmann Vitoplex Dvojice projektů zařazených do svazku "Komplexní zlepšení tepeleně-technicých vlasntostí výrobních prostor firmy SVITAP J.H.J. spol. s r.o., které měli naprosto shodnou koncepci - odpojení dodávky tepla z centrální parní kotelny […]

Vytápění RD , TČ země/voda 7,8 kW, 5 zemních kolektorů 240 m2 Investor: Ing. Fišer Roman Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,6 mil.Kč Rok: 2009

Zateplení objektu , výměna oken, dveří, solární systém ohřevu TV 4,64 m2 Investor: DrábekJ. Sudslava 70 Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 1,2 mil. Kč Rok: 2009

Zateplení objektu , výměna oken a vstupních dveří Investor: Obec Nekoř Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 1,05 mil. Kč Rok: 2009  

Zateplení objektu a instalace 2x ks solárních panelů pro ohřev PWH na rodinném domě Investor: EC PARTNER s.r.o. Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ Investice: 0,2 mil. Kč Rok: 2009  

Tepelný výkon kompresoru 40 kW Investor: BRUCK AM spol. s.r.o. Stupeň: DPS Investice: 0,6 mil. Kč Rok: 2009  

Zateplení komplexu školy, včetně tělocvičny, tedy s celkovou zastavěnou plochou 710 m2. Investor: Obec Slatina nad Zdobnicí Stupeň: DPS Investice: 4,8 mil. Kč Rok: 2008  

Zateplení objektu MŠ a ZŠ, výměna oken a dveří, instalace TČ vzduch/voda 18,5 kW, elektrokotle 36 kW, úprava otopného systému, osazení termoregulačních armatur a vyregulování systému Investor: Obec Mladkov Stupeň: DSP, TD Investice: 3,0 mil Kč Rok: 2008  

Areálové rozvody kanalizace, zdravotechnika, vytápění a technika pro využití sluneční energie s osazením celkem 12 ks solárních panelů v rámci rozšíření stávajícího areálu a úprav atrakcí. Investor: VODA a SPORT s.r.o. Stupeň: DSP, TD, k žádosti o podporu z ROP Investice: 15,8 mil. Kč Rok: 2008

Komplexní zateplení objektu, výměna oken a dveří, instalace trojice tepelných čerpadel vzduch/voda 3x14,5 kW, zvoleno TČ Stiebel, nový teplovodní otopný systém.celkový výkon 72kW Investor: Město Jablonné nad Orlicí Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP, TD Investice: 3,8 mil. Kč Rok: 2008

Zateplení, výměna oken, instalace tepelných čerpadel země/voda o výkonu 39,6 se sedmi vrty o délce každého 110 m a solárních kolektorů systému HeatPipe na šesti objektech v majetku města jako jsou například Základní školy, školní jídelny, hotel, kino a dům pečovatelské služby. Investor: Město Rychnov nad Kněžnou Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP Investice: […]

Čtveřice projektů spočívající v zateplení budov v majetku města za účelem snížen potřeby tepla na vytápění. Jednalo se o objekty v areálu základní školy Josefov, objekty dvou mateřských škola a objektu DPS Investor: Město Jaroměř Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 42 mil. Kč Rok: 2007

Čtveřice projektů spočívající v zateplení budov v majetku města za účelem snížen potřeby tepla na vytápění. Jednalo se o objekty v areálu základní školy Josefov, objekty dvou mateřských škola a objektu DPS. Investor: Město Jaroměř Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP Investice: 42 mil. Kč Rok: 2007