Upozorňujeme, že zde publikovaný ceník je ponechán pro hrubou orientaci a srovnání s konkurencí na úrovni původních předpisů před rokem 2020. Bude aktualizován po zavedení významných změn jako např. vyhl.č. 264/2020 Sb., Vyhlášky o energetické náročnosti budov v praxi. Odhadujeme úpravu těchto základních cen až na dvojnásobek z původního základu.

V souvislosti s prohlubujícími se nejistotami v této oblasti podnikání se dále všem zájemcům omlouváme, ale v současné době do ozdravení klima v této jinak velmi zajímavé části oboru stavebnictví zde nabízené certifikace pro bohužel výslednou nerentabilitu a neschopnost konkurovat jiným zpracovatelům neprovádíme.

Zůstáváme nadále v komunitě energetických specialistů a projektantů, zaměřujeme se na diskuze, studium a zaškolování tak, abychom udrželi potřebné kvality vzdělání a schopností potřebných předně k smysluplné činnosti energetického specialisty.

Naše služby v oblasti hodnocení energetické náročnosti budov lze rozčlenit do dvou samostatně objednatelných plnění podle konkrétních potřeb zadavatele: Certifikace budovy, nebo-li vlastní vystavení průkazu energetické náročnosti budovy a optimalizace energetické náročnosti budovy jako je například aktivní účast na projekčním návrhu nebo posouzení stavebně energetických vlastností konstrukcí na obálce budovy či podobně návrh a posouzení vhodných technologických opatření vedoucí k efektivním energetickým úsporám.

1. Ceník certifikace budovy:

Cena za novostavby rodinných domů již od 2.500,- Kč bez DPH
Cena za novostavby bytových domů činí již od
5.500,- Kč bez DPH

Průkaz energetické náročnosti budovy bude zpracován na základě podkladů dodaných e-mailem v elektronické podobě v souboru DWG popř. výměnným formátem DXF. Vyžadujeme vždy dodání projektu ve formátu PDF s uvedením data zpracování a verze projektové dokumentace (účel, popř. výstupní revize projektu), nebo alespoň tištěnou verzi. Tyto podklady musí obsahovat informace o stavebně energetických vlastnostech budovy (konstrukce, skladby, členění stavby, způsob užívání) a informace o způsobu nakládání s energií (zdroj tepla, větrání, osvětlení apod.). Průkaz ENB bude s těmito podklady spárován a takové podklady budou předkládány následné kontrole Státní energetické inspekce (SEI), čímž si vyhrazujeme právo šíření dokumentace za tímto účelem. Záruka za provedení průkazu ENB, jeho platnost, správnost a úplnost bude vztažena pouze k takto objednatelem zajištěným a nám předaným podkladům k certifikaci.

Výše uvedené ceny se vztahují k předpokladu úplnosti a dobré kvalitě doložených podkladů.

V ostatních případech (často výstavba či změna stavby administrativních budov, nebo z důvodu prodej nemovitosti) nelze cenu uvedeným způsobem paušalizovat a cena je často stanovena až po prohlídce objektu, nebo z projektu stavby alespoň ve stupni studie. Rovněž nutno přihlédnout k počtu zón. Pro srovnání například běžný bytový dům je nezbytné rozdělit na 3 až 4 zóny (byty, vnitřní komunikace, kotelna, ostatní prostory. Rozčlenění je zpravidla podle rozdílů vnitřního klima, což koresponduje s různým způsobem užívání, nejčastěji rozdíly vnitřní teploty a nároky na větrání), nebo i jiným technickým zařízením části budovy (odlišná distribuce tepla, zvláštní zdroje tepla, odlišné nároky na osvětlení apod.) Ve výsledné nabídkové ceně jsme nuceni zohlednit pracnost PENB při takovém rozdělení budovy.

Ocenění každé úlohy tedy určujeme podle kvality dodaných podkladů, členění stavby, geometrického tvaru, rozmanitosti stavebních konstrukcí, způsobu užívání či zvláštních nároků na vnitřní klima, či využití zdrojů energie a její distribuce v objektu.

 

2. Ceník optimalizace energetické náročnosti budovy:

U novostaveb rodinných domů již od 2.500,- Kč bez DPH
U novostaveb bytových domů již od 5.000,- Kč bez DPH

Pro ocenění optimalizace se vztahují stejné zásady ve vztahu ke kvalitě podkladů a rozmanitosti objektu jako při vlastní certifikaci.

Služby na optimalizaci s certifikací souvisí úzce, proto jsou nejvíce žádány ze strany projektantů stavební části objektů. Kromě usnadnění v rozhodování zadavateli tyto služby poskytují jistou záruku ve vhodné volbě v úlohách aplikovaných materiálů či dílčích části technického zařízení budovy, což je předně volba zdroje, zařízení pro rekuperaci tepla z odpadního vzduchu, využití obnovitelných zdrojů energie apod.

Investoři ocení služby na optimalizaci právě pro vlastní cíl optimalizace, kterým je předně vyhledání smysluplných, efektivních, technicky i investičně dostupných, ale zejména rentabilních opatření.

Pracujeme operativně a komunikujeme s autory jednotlivých profesí. Lze samozřejmě poskytnout podklad v dwg s předstihem i v rozpracované formě, jednak k brzkému podání cenové nabídky a jednak pro bezodkladné zahájení prací, často například právě i zdůvodů optimalizace návrhu projektu, což je v základě samotného principu ten nejdůležitější smysl celé práce – nalézt nejpřijatelnější řešení pro stavebníky, zároveň rentabilní a splňující požadavky předpisů na hospodaření s energií. Před vystavením průkazu ENB a následného přepisu výsledků do evidence Ministerstva průmyslu a obchodu (tzv. hlášenky) vyžadujeme finální podobu projektu v PDF podle ceníku pro certifikaci budovy s vyznačeným datem, aby bylo možno vstupy spárovat s předanou dokumentací a založenou v našem archivu.

 

Upozorňujeme, že zde publikovaný ceník je ponechán pro hrubou orientaci a srovnání s konkurencí na úrovni původních předpisů před rokem 2020. Bude aktualizován během zavedení 264/2020 Sb., Vyhlášky o energetické náročnosti budov v praxi. Odhadujeme úpravu těchto základních cen až na dvojnásobek z původního základu.