Projekční činnost

Category Archives: Hospodaření s energií

Aktuální ceník za zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Upozorňujeme, že zde publikovaný ceník je ponechán pro hrubou orientaci a srovnání s konkurencí na úrovni původních předpisů před rokem 2020. Bude aktualizován po zavedení významných změn jako např. vyhl.č. 264/2020 Sb., Vyhlášky o energetické náročnosti budov v praxi. Odhadujeme úpravu těchto základních cen až na dvojnásobek z původního základu.

V souvislosti s prohlubujícími se nejistotami v této oblasti podnikání se dále všem zájemcům omlouváme, ale v současné době do ozdravení klima v této jinak velmi zajímavé části oboru stavebnictví zde nabízené certifikace pro bohužel výslednou nerentabilitu a neschopnost konkurovat jiným zpracovatelům neprovádíme.

Zůstáváme nadále v komunitě energetických specialistů a projektantů, zaměřujeme se na diskuze, studium a zaškolování tak, abychom udrželi potřebné kvality vzdělání a schopností potřebných předně k smysluplné činnosti energetického specialisty.

Naše služby v oblasti hodnocení energetické náročnosti budov lze rozčlenit do dvou samostatně objednatelných plnění podle konkrétních potřeb zadavatele: Certifikace budovy, nebo-li vlastní vystavení průkazu energetické náročnosti budovy a optimalizace energetické náročnosti budovy jako je například aktivní účast na projekčním návrhu nebo posouzení stavebně energetických vlastností konstrukcí na obálce budovy či podobně návrh a posouzení vhodných technologických opatření vedoucí k efektivním energetickým úsporám.

1. Ceník certifikace budovy:

Cena za novostavby rodinných domů již od 2.500,- Kč bez DPH
Cena za novostavby bytových domů činí již od
5.500,- Kč bez DPH

Průkaz energetické náročnosti budovy bude zpracován na základě podkladů dodaných e-mailem v elektronické podobě v souboru DWG popř. výměnným formátem DXF. Vyžadujeme vždy dodání projektu ve formátu PDF s uvedením data zpracování a verze projektové dokumentace (účel, popř. výstupní revize projektu), nebo alespoň tištěnou verzi. Tyto podklady musí obsahovat informace o stavebně energetických vlastnostech budovy (konstrukce, skladby, členění stavby, způsob užívání) a informace o způsobu nakládání s energií (zdroj tepla, větrání, osvětlení apod.). Průkaz ENB bude s těmito podklady spárován a takové podklady budou předkládány následné kontrole Státní energetické inspekce (SEI), čímž si vyhrazujeme právo šíření dokumentace za tímto účelem. Záruka za provedení průkazu ENB, jeho platnost, správnost a úplnost bude vztažena pouze k takto objednatelem zajištěným a nám předaným podkladům k certifikaci.

Výše uvedené ceny se vztahují k předpokladu úplnosti a dobré kvalitě doložených podkladů.

V ostatních případech (často výstavba či změna stavby administrativních budov, nebo z důvodu prodej nemovitosti) nelze cenu uvedeným způsobem paušalizovat a cena je často stanovena až po prohlídce objektu, nebo z projektu stavby alespoň ve stupni studie. Rovněž nutno přihlédnout k počtu zón. Pro srovnání například běžný bytový dům je nezbytné rozdělit na 3 až 4 zóny (byty, vnitřní komunikace, kotelna, ostatní prostory. Rozčlenění je zpravidla podle rozdílů vnitřního klima, což koresponduje s různým způsobem užívání, nejčastěji rozdíly vnitřní teploty a nároky na větrání), nebo i jiným technickým zařízením části budovy (odlišná distribuce tepla, zvláštní zdroje tepla, odlišné nároky na osvětlení apod.) Ve výsledné nabídkové ceně jsme nuceni zohlednit pracnost PENB při takovém rozdělení budovy.

Ocenění každé úlohy tedy určujeme podle kvality dodaných podkladů, členění stavby, geometrického tvaru, rozmanitosti stavebních konstrukcí, způsobu užívání či zvláštních nároků na vnitřní klima, či využití zdrojů energie a její distribuce v objektu.

 

2. Ceník optimalizace energetické náročnosti budovy:

U novostaveb rodinných domů již od 2.500,- Kč bez DPH
U novostaveb bytových domů již od 5.000,- Kč bez DPH

Pro ocenění optimalizace se vztahují stejné zásady ve vztahu ke kvalitě podkladů a rozmanitosti objektu jako při vlastní certifikaci.

Služby na optimalizaci s certifikací souvisí úzce, proto jsou nejvíce žádány ze strany projektantů stavební části objektů. Kromě usnadnění v rozhodování zadavateli tyto služby poskytují jistou záruku ve vhodné volbě v úlohách aplikovaných materiálů či dílčích části technického zařízení budovy, což je předně volba zdroje, zařízení pro rekuperaci tepla z odpadního vzduchu, využití obnovitelných zdrojů energie apod.

Investoři ocení služby na optimalizaci právě pro vlastní cíl optimalizace, kterým je předně vyhledání smysluplných, efektivních, technicky i investičně dostupných, ale zejména rentabilních opatření.

Pracujeme operativně a komunikujeme s autory jednotlivých profesí. Lze samozřejmě poskytnout podklad v dwg s předstihem i v rozpracované formě, jednak k brzkému podání cenové nabídky a jednak pro bezodkladné zahájení prací, často například právě i zdůvodů optimalizace návrhu projektu, což je v základě samotného principu ten nejdůležitější smysl celé práce – nalézt nejpřijatelnější řešení pro stavebníky, zároveň rentabilní a splňující požadavky předpisů na hospodaření s energií. Před vystavením průkazu ENB a následného přepisu výsledků do evidence Ministerstva průmyslu a obchodu (tzv. hlášenky) vyžadujeme finální podobu projektu v PDF podle ceníku pro certifikaci budovy s vyznačeným datem, aby bylo možno vstupy spárovat s předanou dokumentací a založenou v našem archivu.

 

Upozorňujeme, že zde publikovaný ceník je ponechán pro hrubou orientaci a srovnání s konkurencí na úrovni původních předpisů před rokem 2020. Bude aktualizován během zavedení 264/2020 Sb., Vyhlášky o energetické náročnosti budov v praxi. Odhadujeme úpravu těchto základních cen až na dvojnásobek z původního základu.

Využití odpadního tepla, krycí plavecký bazén v Ústí nad Orlicí

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je dvojice tepelných čerpadel voda/voda o tepelném výkonu každého 23 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody.

Technologie pro odběr tepla z odpadní vody byla po stránce výběru svých komponentů limitována nároky na odolnost vůči soli. Projekt dále na základě zadání investora řeší i výměny stávajících bazénových výměníků v souvislosti se změnou parametrů stávajícího zdroje tepla.

Investor: TEPVOS, spol. s r.o.

Stupeň: DSP, DPS

Investice: 3,2 mil. Kč

Rok: 2012

Využití odpadního tepla, krycí plavecký bazén Litomyšl

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je tepelné čerpadlo voda/voda o tepelném výkonu 43 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody.

Další z realizovaných technologií pro odběr tepla z odpadní vody. Tentokrát v prostorách stavby oceněné jako "stavba roku 2011". Díky zánovnímu zařízení pro čištění bazénové vody a moderní technologii se projekt musel vyrovnat s faktem, že k odběru tepla má k dispozici zejména vodu znečištěnou praním filtrů. Řeší problém atypickým výrobkem trubkového výměníku s cirkulačními čerpadly. Odběr tepla se těší vynikající účinnosti.

Investor: Město Litomyšl

Stupeň: DSP, DPS

Investice: 2,8 mil. Kč

Rok: 2011

Využití odpadního tepla, krycí plavecký bazén ve Svitavách

Hlavním nástrojem pro odběr tepla je tepelné čerpadlo voda/voda o tepelném výkonu 43 kW. Rekuperace tepla z odpadní vody.

Projektová dokumentace byla vypracována za účelem dosažení energetických úspor při provozu plaveckého bazénu ve Svitavách. Zároveň je zpracována do podoby k předložení žádosti investora o poskytnutí finanční podpory na realizaci záměru, tj. možnost využití některých dotačních titulů. Hlavním principem stavby, resp. instalované technologie je odběr tepelné energie z odpadní bazénové vody k jejímu dalšímu efektivnímu využití.

Investor: VODA a SPORT s.r.o.

Stupeň: DSP, DPS

Investice: 1,3 mil. Kč

Rok: 2011

Rekonstrukce VZT krytého plaveckého bazénu Vysoké Mýto

Instalace tří VZT jednotek se zpětným získáváním tepla. Účinnost výměníků ZZT 75%. Návrh nového systému měření a regulace.

Investor: Město Vysoké Mýto

Stupeň: DSP, DPS

Investice: 2,7 mil. Kč

Rok: 2011

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

---- není požadavek ----

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.