Projekční činnost

Category Archives: Stavby v plynárenství

Reko MS Pardubice – Ve Stezkách II

(2014) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 550 m, včetně 32 ks přípojek

Oprava plynovodu byla vyvolána záměrem vlastníka vodovodu, kanalizace a silových kabelů kompletně rekonstruovat svá zařízení. Dokumentaci se podařilo připravit včas i přes poměrně komplikované majetkové vztahy – polovina místní komunikace byla ve vlastnictví fyzických osob. Stavba byla připravena pro koordinaci a zapracovány kompletně všechny podklady z projektu ostatních profesí, aby rekonstrukce plynovodu nebyla nijak konfliktní. O to větší bylo překvapení zcela nečekaného obratu vlastníka kanalizace vyřadit opravy ze svých investic a doprovázené neúměrnými požadavky správce místní komunikace na opravy. Tato zkušenost znovu přiměla vlastníka PZ podobné akce doprovázet smluvním vztahem s ostatními investory.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Pardubice – Ve Stezkách II

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 5,9 mil. Kč.

Rok: 2014

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Jiří Knaur RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Reko MS Choceň – T.G. Masaryka II

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 730 m, včetně 31 ks přípojek

Opravy plynovodů byly realizovány přesně v souladu s projektovou dokumentací, která měla detailně zapracovaný záměr města Choceň rekonstrukce celého veřejného prostranství na této pro život důležité třídě. Za zmínku stojí opravy dotčených fasád, které podobně jako na stavbě Na Herzánce byly zhotovitelem provedeny skutečně příkladně i ke spokojenosti vlastníků objektů!

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – T.G. Masaryka II

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 6,8 mil. Kč.

Rok: 2014

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Reko MS Choceň – Na Herzánce + 1

Zrušení NTL plynovodu, rozšíření STL plynovodu a přepojení odběratelů na STL síť délce 410 m, včetně 22 ks přípojek

Stavba byla vyvolána nutností oprav plynovodu v sousední ulici T.G. Masaryka, kterou město Choceň zamýšlelo kompletně zrekonstruovat. Technologicky opravě muselo předcházet přepojení odběratelů v ulici Na Herzánce, Kollárově a Ostrovní na STL distribuční síť a právě to byla úloha řešena v projektu. Dokumentace byla připravována pro stavební povolení během roku 2012. Na podzim po úpravě stavebního zákona záměr spadl celý do režimu územního rozhodnutí a podoba dokumentace se náhle ocitla v legislativním vakuu před vydáním novelizace původního předpisu o dokumentaci staveb.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – Na Herzánce + 1

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 3,7 mil. Kč.

Rok: 2014

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Reko MS Kostelecká Lhota

Přeložka STL plynovdou PE d 63  v délce 75 m včetně přepojení 3 ks přípojek.

Nevypořádaný vztah mezi vlastníkem PZ a vlastníkem pozemku vedl až k přeložce plynovodu zcela na veřejnou část. Úloha byla ztížena rekonstruovanou komunikací II. třídy v blízkosti. Důraz se tedy kladl především na přesné detaily uložení plynového potrubí.

 

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Kostelecká Lhota

Investor: VČP Net, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,5 mil. Kč.

Rok: 2013

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Pavlína Elsnerová v zastoupení VČP Net, s.r.o.

Reko MS Česká Třebová – Tylova

(2013) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 260 m, včetně 18 ks přípojek.

Oprava NTL plynovodu výměnou za nové potrubí byla legislativně stížena faktem, že jedna z křižovatek byla v nedávné minulosti rekonstruována z prostředků EU. Není bez zajímavosti, že v konečném důsledku tato skutečnost vedla dokonce k vytvoření dvou plnohodnotných a platných verzí technologického postupu. Investor tím dostal možnost operativně volit postup realizace stavby podle okolností při obnově místní sítě i v blízkém okolí, zejména v sousední autobusovou dopravou zatíženou ulicí Slovanská.

 

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Česká Třebová - Tylova

Investor: VČP Net, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 2,0 mil. Kč.

Rok: 2013

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl v zastoupení VČP Net, s.r.o.

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

---- není požadavek ----

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.