Projekční činnost

Category Archives: Stavby v plynárenství

Reko MS Vysoké Mýto – Čapkovská + 3

(2018) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek nově na STL v délce 400 m, včetně 25 ks přípojek

Další část obnova místní sítě ve Vysokém Mýtě ve směru k centru spočívající v přepojení odběratelů na STL síť a úzce související se stavbou předchozí – Reko MS Vysoké Mýto Pražská II. V důsledku u předchozí stavby popisovanýho legislativních průtahů povolení stavby se obě stavby museli vypořádat ještě s jedním zásadním problémem, neboť nemožnost realizace oprav podle původních plánů investic vlastníka plynárenského zařízení si vynutila přeorganizování plánu obnovy místní sítě. Tak se stalo, že rekonstrukce v ulici Komenského nakonec neplánovaně předcházela stavbám v ulici Čapkovská a Pražská a musel být připraven zvláštním dodatkem (revizí) realizační dokumentace staveb nový způsob odstavení plynovodů v křižovatce Komenského/Pražská.

Znovu tím dokladujeme obrovské komplikace, které vlastníkům technické infrastruktury a jejich projektantům způsobují vleklá zajišťování dokladů k povolení stavby! Tento stav ve stavebnictví zůstává stále alarmující i přes výzvy odborné veřejnosti a pochopitelně též investorů k nějakému konečně efektivnímu zjednodušení.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto – Čapkovská + 3

Číslo stavby: 7700071792

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR, DPS

Investiční náklady: 3,7 mil. Kč.

Rok: 2018

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Jiří Fuksa GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Reko MS Vysoké Mýto – Pražská II

(2018) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek nově na STL v délce 360 m, včetně 14 ks přípojek

Obnova místní sítě ve Vysokém Mýtě ve směru k centru spočívající předně v přepojení odběratelů na STL síť. V řešeném úseku se nacházeli STL i NTL plynovod. NTL plynovod byl rušen a odběratelé přepojováni na rekonstruovaný STL plynovod s materiálovou inovací, tedy náhradou PE za původní ocel. V důsledku táhlých projednání s KÚ PK a nezapomenutelně též díky nešťastné dočasné změně zákona 13/1997 Sb. z roku 2016, kdy nebylo možné ani v technicky odůvodnitelných případech pokládat sítě technické infrastruktury podélně do přilehlé komunikace II. třídy v ulici Pražská se projekční příprava táhla již od roku 2014 a v roce 2017, po nabytí právní moci nemohla být technicky zcela dokončená dokumentace, projednaná s ostatními účastníky řízení předložena silničnímu správnímu úřadu k vydání povolení zvláštního užívání. Politování hodný omyl zákonodárců, který způsobil v roce 2017 vlastníkům technické infrastruktury ohromné problémy byl napraven až ke konci roku 2017. Teprve poté mohla být provedena revize projektu a v následujících měsících (po jednotlivých správních lhůtách) doplněno povolení zvláštního užívání komunikace, zajištěno územní rozhodnutí a stavba posunuta do realizace.

Vleklá projednání této stavby dokládá současné neúměrné legislativní zatížení při přípravně povolování staveb. Tím více zarážející je skutečnost, že jde přitom o stavbu opravy energetického zařízení, které je zřizováno a provozováno ve veřejném zájmu!

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto – Pražská II

Číslo stavby: 7700071791

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR, DPS

Investiční náklady: 4,2 mil. Kč.

Rok: 2018

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Jiří Fuksa GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

 

Reko MS Choceň – T. G. Masaryka 369

(2018) Rekonstrukce NTL plynové přípojky v délce 25 m

Kompletní rekonstrukce plynovodu v ulici T.G. Masaryka v Chocni byla v koordinaci se stavbou revitalizace celé této významné třídy města. Tato NTL plynová přípojka musela být ovšem z důvodů velmi složitých majetkových vztahů k dotčeným pozemkům od hlavního záměru oddělena a řešena samostatně územním rozhodnutí s přípravou na případné podání žádosti o zajištění práv provozování distribuční soustavy na pozemcích nástrojem vyvlastnění. To nakonec nebylo nutné, neboť podařilo se dojednat umístění plynové přípojky se všemi dvěma desítkami spoluvlastníků dotčených pozemků.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – T. G. Masaryka 369

Číslo stavby: 7700072086

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,2 mil. Kč.

Rok: 2018

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Martin Michl a technik realizace stavby Tomáš Bartošík GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Reko MS Chrudim – Tovární 1130

(2018) Rekonstrukce STL plynových přípojek v délce 2 m, včetně 2 ks přípojek
Definitivní odstavení stávajícího NTL plynovodu s přepojením odběratelů na STL síť. Zvláštní úloha jejíž původ pochází ze zadání stavby Reko MS Chrudim - Malecká + 1. Stavba mohla být projekčně dopracována a následně realizována až po rozdělení pozemků a majetkovém vypořádání mezi dvěma dalšími subjekty. Charakter celého problému totiž bohužel neumožňoval právní vymáhání nároku s odkazem na ustanovení energetického zákona o provozování DS ve veřejném zájmu na takto zamýšlený způsob rekonstrukce.

Základní údaje o stavbě a projektu:
Stavba: Reko MS Chrudim – Tovární 1130
Číslo stavby: 7700072131

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,4 mil. Kč.

Rok: 2018

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Pavlína Landovská a technik realizace stavby Martina Špičáková GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

 

 

Reko MS Pardubice – Kyjevská

(2017) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 400 m, včetně 6 ks přípojek

Stavba nesla znaky obtížnosti odpovídající předně postavení plynárenského zařízení a lokalitě. Kromě cca 50 m dlouhého řízeného protlaku a vtažení ochranné trubky PE d 315 se v projekční přípravě muselo uvažovat též se zabezpečením trolejových vedení při současném zajištění plynulosti dopravního provozu poměrně rušné křižovatky Kyjevská/Průmyslová. V průběhu územního řízení podstoupil projekční návrh poslední zkoušku: koordinaci se záměrem vytvoření nového kruhového objezdu v místě zmíněné křižovatky. Postupovalo se při výstavbě proto opatrně a v rámci autorského dozoru projektant po výsledcích dalšího podrobného průzkumu dodavatele stavby a otevření výkopu mírně upravil trasu  řízeného protlaku, pochopitelně se souhlasem změnou dotčených subjektů. Potvrdilo se, že návrh není jen nekonfliktní, ale naopak konečné uspořádání sítí pro záměr nové křižovatky je ve finální realizované podobě optimální.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Pardubice - Kyjevská

Číslo stavby: 7700071612

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 4,5 mil. Kč.

Rok: 2017

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Pavlína Landovská a technik realizace stavby Martina Špičáková GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

---- není požadavek ----

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.