Projekční činnost

Category Archives: Stavby v plynárenství

Reko MS Choceň – Smetanova + 1

(2019) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 460 m, včetně 17 ks přípojek

Stavbou je rekontruována předně významná páteř NTL plynovodu propojující dvě regulační stanice města zajišťující stabilizaci tlakových poměrů v síti. V této úloze je v ulici Smetanova nutno provést plynovod výměnou v původní trase. Do ulice T.N.Kautníka pak s novým trasováním plynovodu. Takové řešení si vynutilo výstavbu ve čtyřech etapách.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – Smetanova + 1

Číslo stavby: 7700100493

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 4,3 mil. Kč.

Rok: 2019

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Alena Bednářová a technik realizace stavby Radek Pechanec GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Reko MS Vysoké Mýto – Mládežnická + 1

(2019) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 820 m, včetně 16 ks přípojek

Souvisí s plánem obnovy místní plynovodní sítě s postupným přechodem odběratelů na STL síť o provozním přetlaku 100 kPa. Výhodou je předně možnost postupu: V prvém kroku je položen a uveden do provozu STL plynovod z jedné strany, v tomto případě z východní strany se zdrojem tlaku od RS VTL/STL a v následujícím je původní NTL plynovod se zdrojem tlaku z centra města odpojen a spotřebitelé úpravami OPZ přepojeni.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto – Mládežnická + 1

Číslo stavby: 7700100569

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 3,9 mil. Kč.

Rok: 2019

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Jan Jiran a technik realizace stavby Jiří Fuksa GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Reko MS Choceň – Záměstí + 3

(2019) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 780 m, včetně 33 ks přípojek

Stavba v koordinaci se záměrem revitalizace veřejného prostranství významné ulice v Chocni. Je rekonstruována předně důležitá páteř NTL plynovodu propojující regulační stanice města a zajišťující stabilizaci tlakových poměrů v síti v jeho centru. Zadáním je kromě propojení na stávající regulační stanici i část rekonstrukce v ulici, na kterou následně naváže samostatná stavba. Do ulice T.N.Kautníka pak s novým trasováním plynovodu. Velkou pozornost v projektu je věnováno zajištění dopravní obslužnosti dotčené dopravní tepny města. V rámci stavby byli přepojeni někteří odběratelé na STL distribuční síť s navrženou instalací regulátoru tlaku plynu, popř. s vymístěním plynoměru přemisťovaných na hranici pozemku z objektů.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň - Záměstí + 3

Číslo stavby: 7700100115

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 7,8 mil. Kč.

Rok: 2019

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Alena Bednářová a technik realizace stavby Radek Pechanec GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Reko MS Vysoké Mýto – Generála Závady + 1

(2018) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 580 m, včetně 23 ks přípojek

Pokračování stavby z roku 2015, kdy přednostně musela být pro zhoršený stav plynovodu provedena samostatně etapa pod vozovkou I. třídy. Zbývající částí je řešení též v sousední ulici Jiráskova podél železniční tratě.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto – Generála Závady + 1

Číslo stavby: 7700072019

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 5,5 mil. Kč.

Rok: 2018

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Jiří Fuksa GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Reko MS Vysoké Mýto – Štefánikova + 1

(2018) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 360 m, včetně 12 ks přípojek

Každou úlohu řešíme zároveň i s potřebným nadhledem na postupu obnovy místní sítě a vyhodnocením možností plnění plánovaných termínů.  K tomu je potřebná znalost celého území nejen ve smyslu obtížnosti terénu, ale znalosti plánů jiných investorů (převážně měst, či správců komunikací s možností případné spolupráce na koordinaci) a také zkušenost s projednáváním stavby s účastníky řízení, zejména ze strany dotčených orgánů. Často se dostáváme do situace, kdy budoucí propoje, jejích místo a trasy plynovodu je nezbytné navrhnout natolik univerzálně, aby bylo možné případně upravit pořadí jednotlivých staveb obnovy sítě. Zde referovaná stavba je jedním z takových příkladů, kdy proti původnímu plánu byla výstavba v ulici Jiráskova teprve navazovala, díky operativnosti návrhu a spolupráce s ostatními projektanty rekonstrukcí plynovodní sítě v okolí bezproblémově.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto – Štefánikova + 1

Číslo stavby: 7700100851

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 3,2 mil. Kč.

Rok: 2018

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Jiří Fuksa GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

---- není požadavek ----

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.