Projekční činnost

Author Archives: Jiří Storoženko

About Jiří Storoženko

Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Jiří Storoženko

Reko MS Choceň – Fügnerova

(2017) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 260 m, včetně 8 ks přípojek

Během projekční přípravy související stavby obnovy místní sítě v sousední ulici Dr. Fikejze vzneslo město Choceň žádost o zrušení stávající páteře v areálu mateřské školky, obcházející její budovu. Vznikl tak další koncept obnovy sítě se zajištěním nového propojení regulačních stanici ve městě s cílem stabilizace tlaku v NTL síti. Stavba v ulici Fügnerova tak byla technologických důvodů podmiňujícím předpokladem stavby v ulici Dr. Fikejze a bylo nezbytné jí v krátké době vyprojektovat a realizovat. Stavbu se podařilo uzavřít v termínu potřebném pro následnou realizaci oprav plynovodu v ulici Dr. Fikejze.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň - Fügnerova

Číslo stavby: 7700100565

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 3,2 mil. Kč.

Rok: 2017

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Radek Pechanec GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Projekt na adrese (chráněn, nutno znát přístupová práva): http://vkcad.cz/data/chocenfugnerova

Reko MS Vysoké Mýto – Denisova

(2017) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek nově na STL v délce 290 m, včetně 16 ks přípojek

Obnova místní plynovodní sítě s přepojením odběratelů na STL distribuční síť.  Stavba rozdělena do dvou úseků (sever/jih) s podmiňujícím předpokladem předchozí realizace podobné rekonstrukce v sousední ulici Jana Žižky. Projekt respektoval záměr revitalizace veřejné zeleně a celkovou obnovu veřejného prostranství. Po technické stránce věci byla nejvíce diskutován problém dořešení stávajících uzlů NTL a budoucího STL uzlu v křižovatce Rokycanova/Denisova. Při realizaci v rámci autorského dozoru, podle nových podmínek a výhledu obnovy místní sítě následně operativně projektant s autory technicko ekonomického zadání dohodl na operativnějším dořešení v návaznosti na plánovanou akci přetlakování plynovodu v ulici Rokycanova.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto - Denisova

Číslo stavby: 7700073029

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 3,8 mil. Kč.

Rok: 2017

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Jan Jiran GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Projekt na adrese (chráněn, nutno znát přístupová práva): http://vkcad.cz/data/vmdenisova

Reko MS Chrudim – Jungmannovo nábřeží

(2017) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 137 m, včetně 11 ks přípojek

Obnova místní sítě NTL plynovodu na nábřeží v centru Chrudimi. V případě jednoho odběru se projekt vypořádal s komplikacemi spojené s přístupem k objektu a vyvolal přeložku komunikačního kabelu.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Chrudim - Jungmannovo nábřeží

Číslo stavby: 7700071625

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 1,8 mil. Kč.

Rok: 2017

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Martina Špičáková GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Aktuální ceník za zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz bude zpracován na základě podkladů dodaných e-mailem v elektronické podobě v souboru DWG popř. výměnným formátem DXF. Vyžadujeme vždy dodání projektu ve formátu PDF s uvedením data zpracování a verze projektové dokumentace (účel, popř. výstupní revize projektu), nebo alespoň tištěnou verzi. Tyto podklady musí obsahovat informace o stavebně energetických vlastnostech budovy (konstrukce, skladby, členění stavby, způsob užívání) a informace o způsobu nakládání s energií (zdroj tepla, větrání, osvětlení apod.). Průkaz ENB bude s těmito podklady spárován a takové podklady budou předkládány následné kontrole Státní energetické inspekce (SEI), čímž si vyhrazujeme právo šíření dokumentace za tímto účelem. Záruka za provedení průkazu ENB, jeho platnost, správnost a úplnost bude vztažena pouze k takto objednatelem zajištěným podkladům – viz. poznámka níže

Cena za novostavby rodinných domů se pohybuje v rozmezí 3.500,- Kč až 5.000,- Kč bez DPH
Cena za novostavby bytových domů se pohybuje od 6.000,- Kč do 12.000,- Kč bez DPH podle např. počtu bytových jednotek, komplikovanost geometrického tvaru budovy nebo nároky na vícero zónování apod.
V ostatních případech nelze cenu uvedeným způsobem paušalizovat (prodej stávajících objektů, výstavba hal apod.), cena je často stanovena až po prohlídce objektu. Rovněž nutno přihlédnout k počtu zón. Pro srovnání například běžný bytový dům je nezbytné rozdělit na 3 až 4 zóny (byty, vnitřní komunikace, kotelna, ostatní prostory. Rozčlenění je zpravidla podle rozdílů vnitřního klima, což koresponduje s různým způsobem užívání, nejčastěji rozdíly vnitřní teploty a nároky na větrání), nebo třeba jiným technickým zařízením části budovy (odlišná distribuce tepla, zvláštní zdorj tepla, odlišné nároky na osvětlení apod.) Ve výsledné nabídkové ceně jsme nuceni zohlednit pracnost PENB při takovém rozdělení budovy.

Ocenění každé úlohy tedy určujeme podle kvality dodaných podkladů, členění stavby, geometrického tvaru, rozmanitosti stavebních konstrukcí, způsobu užívání či zvláštních nároků na vnitřní klima, či využití zdrojů energie a její distribuce v objektu.

Praktická poznámka k "souběžně dwg a v pdf": Pracujeme operativně a komunikujeme s autory jednotlivých profesí. Lze samozřejmě poskytnout podklad v dwg s předstihem i v rozpracované formě, jednak k brzkému podání cenové nabídky a jednak pro bezodkladné zahájení prací, často například právě i zdůvodu optimalizace návrhu projektu, což je v základě samotného principu ten nejdůležitější smysl celé práce – nalézt nejpřijatelnější řešení pro stavebníky, zároveň rentabilní a splňující požadavky předpisů na hospodaření s energií. Nicméně před samotným vystavením průkazu a následného přepisu výsledků do evidence Ministerstva průmyslu a obchodu (tzv. hlášenky) vyžadujeme finální podobu projektu v PDF s vyznačeným datumem, aby bylo možno vstupy spárovat s předanou dokumentací a založenou v našem archivu.

Reko MS Vysoké Mýto – Náměstí Přemysla Otakara I.etapa

(2016) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 414 m, včetně 22 ks přípojek

Obnova místní plynovodní sítě v samotném historickém srdci města Vysoké Mýto.  Z prostorových důvodů převážně výměnou v původní trase a proto rozdělena do pěti úseků. Rozdělení usnadnilo i život centra města během náročné výstavby (dopravní obslužnost, kulturní a komerční využití veřejného prostranství). K opravám obrazců z dlažby byl povolán jejich původní dodavatel z oprav náměstí z roku 1997.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto - Náměstí Přemysla Otakara I.etapa

Číslo stavby: 7700071019

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 5,6 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Žaneta Jelenová a technik realizace stavby Jan Jiran RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.

Projekt na adrese (chráněn, nutno znát přístupová práva): http://vkcad.cz/data/vmn

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

projekty k projednání:

Rekonstrukce plynovodu v ulici Dr. Fikejze v Chocni

Rekonstrukce plynovodu v ulici Záměstí v Chocni

Rekonstrukce plynovodu v ulici Sadová v Chocni

Máte dotaz?

Váš email (vyžadováno)

Váš dotaz

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.