Projekční činnost

Author Archives: Jiří Storoženko

About Jiří Storoženko

Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Jiří Storoženko

Reko MS Svitavy – Na Hrázi + 2

(2020) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 180 m, včetně 8 ks přípojek

Stavbou je realizován plán obnovy sítě v jižní části města s postupným rušením NTL sítě a přechodem odběratelů na STL. Komplikace mohou nastat při využití stávajícího potrubí (v řešené úloze například PE z roku 2002) s přetlakováním z původních 2 na 300 kPa. Při realizaci po tlakových zkouškách dodatečně vyměněny HUP OPZ i na stávajících plynovodních přípjkách, kde původně měli být pouze instalovány regulátory tlaku plynu. Výstavba proběhla v celkem ve 2 etapách.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Svitavy - Na Hrázi + 2

Číslo stavby: 7700101152

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 1,8 mil. Kč.

Rok: 2020

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Alena Bednářová a technik realizace stavby Jiří Fuksa GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Reko MS Choceň – Na Bílé I. etapa

(2020) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 610 m, včetně 10 ks přípojek

Stavbou je započat záměr STL plynovodem propojení dvou regulačních stanic mezi Běstovicemi a Chocni - Záměstí. Část úseku je zároveň součástí přepojení odběratelů na STL plynovod výměnou za NTL. Výstavba proběhla v celkem 4 etapách. S ohledem na dimenze a tlak byla aplikována pro dočasné přerušení průtoků a řešení by-passu souprava STOPL-S-F1

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – Na Bílé I. etapa

Číslo stavby: 7700101760

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 5,8 mil. Kč.

Rok: 2020

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Alena Bednářová a technik realizace stavby Radek Pechanec GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Reko MS Choceň – Smetanova + 1

(2019) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 460 m, včetně 17 ks přípojek

Stavbou je rekontruována předně významná páteř NTL plynovodu propojující dvě regulační stanice města zajišťující stabilizaci tlakových poměrů v síti. V této úloze je v ulici Smetanova nutno provést plynovod výměnou v původní trase. Do ulice T.N.Kautníka pak s novým trasováním plynovodu. Takové řešení si vynutilo výstavbu ve čtyřech etapách.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň – Smetanova + 1

Číslo stavby: 7700100493

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 4,3 mil. Kč.

Rok: 2019

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Alena Bednářová a technik realizace stavby Radek Pechanec GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Reko MS Vysoké Mýto – Mládežnická + 1

(2019) Rekonstrukce STL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 820 m, včetně 16 ks přípojek

Souvisí s plánem obnovy místní plynovodní sítě s postupným přechodem odběratelů na STL síť o provozním přetlaku 100 kPa. Výhodou je předně možnost postupu: V prvém kroku je položen a uveden do provozu STL plynovod z jedné strany, v tomto případě z východní strany se zdrojem tlaku od RS VTL/STL a v následujícím je původní NTL plynovod se zdrojem tlaku z centra města odpojen a spotřebitelé úpravami OPZ přepojeni.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Vysoké Mýto – Mládežnická + 1

Číslo stavby: 7700100569

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 3,9 mil. Kč.

Rok: 2019

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Jan Jiran a technik realizace stavby Jiří Fuksa GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Reko MS Choceň – Záměstí + 3

(2019) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 780 m, včetně 33 ks přípojek

Stavba v koordinaci se záměrem revitalizace veřejného prostranství významné ulice v Chocni. Je rekonstruována předně důležitá páteř NTL plynovodu propojující regulační stanice města a zajišťující stabilizaci tlakových poměrů v síti v jeho centru. Zadáním je kromě propojení na stávající regulační stanici i část rekonstrukce v ulici, na kterou následně naváže samostatná stavba. Do ulice T.N.Kautníka pak s novým trasováním plynovodu. Velkou pozornost v projektu je věnováno zajištění dopravní obslužnosti dotčené dopravní tepny města. V rámci stavby byli přepojeni někteří odběratelé na STL distribuční síť s navrženou instalací regulátoru tlaku plynu, popř. s vymístěním plynoměru přemisťovaných na hranici pozemku z objektů.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Choceň - Záměstí + 3

Číslo stavby: 7700100115

Investor: GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci, DPS

Investiční náklady: 7,8 mil. Kč.

Rok: 2019

Projektant: Jiří Storoženko, ČKAIT 070 1132

Kontaktní osoba na investora: technik přípravy staveb Alena Bednářová a technik realizace stavby Radek Pechanec GridServices, s.r.o. v zastoupení GasNet, s.r.o.

Pohádka Čertoviny

Naše firma je partnerem projektu filmového zpracování pohádky

Báli se herci pohádky Čertoviny čertů? To se dozvíte z videa ukrytého v odkazu loga klasické pohádky režiséra Zdeňka Trošky

Ke stažení spot „se Sarou Sandevou v roli Haničky

Kotlíková dotace

Zájemci o využití podpory z tzv. Kotlíkové dotace pro Pardubický kraj kontaktujte našeho energetického specialistu, tel.: 603 585 409, e-mail.: storozenko@vkcad.cz. Doporučujeme ve vzdálenosti řešeného objektu do 50 km od Vysokého Mýta nebo Litomyšle

O nás

Jsme projektanti liniových staveb, sítí technické infrastruktury a projektanti technického zařízení budov. Specializujeme se na projektování venkovních plynovodů, kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Projektujeme vytápění budov, navrhujeme zdroje tepla pro vytápění i technologii, regulaci a hydraulické vyvážení soustav, ohřev a rozvody vody, vnitřní splaškovou i dešťovou kanalizaci. Také vyhodnocujeme budovy z hlediska jejich energetické náročnosti. Jsme z Vysokého Mýta a působíme po celé ČR, nejvíce ve Východních Čechách a na Moravě

Naše projekty

Správa webu

Webmaster: Jiří Storoženko
Projektant společnosti VK CAD s.r.o. Jiří Storoženko je v pozici webmastera řídí jejich obsahovou část.

Webtechnik: AJANDERA ltd.
Aleš Jandera je webtechnik společnosti AJANDERA ltd., tj. webmaster technické části webu. Zajišťuje vlastní chod aplikace webu. Jestliže webmaster dává stránkám duši, tak jejich tělo spravuje právě Aleš Jandera.

Vzkazy a odkazy

Možná jste byli telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyzváni ke stažení dat. Níže si vyberte příslušný odkaz, který se Vás týká:

---- není požadavek ----

Kde nás najdeteSídlíme v budově společnosti K Mont Choceň, s.r.o. Navštivte stránky této naší sesterské společnosti na adrese: http://www.kmont.w3bdesign.cz/

Cesta k nám

Ve směru od Hradce Králové:
Po příjezdu I/35 do města přejedete jednokolejnou trať a pokračujete rovně cca 700 m dále. Jakmile po levé straně budete míjet Lidl, na křižovatce před nemocnicí odbočte doprava do ulice Vraclavská. Pokračujte dalších cca 300 mk trati se závory, kterou přejedete a po pravé straně se nachází budova K Mont Choceň, kde sídlíme. Přibližně 40 m za kolejemi odbočte doprava do našeho areálu.

Ve směru od Litomyšle:
Projeďte téměř celým městem. Až budete míjet autobusové nádraží po pravici na další křižovatce pokračujte rovně, ale hned poté u nemocnice se zařaďte do levého odbočovacího pruhu. Jste na križovatce před Lidlem a pokračujte tedy dále podle výše uvedeného popisu.