Průkaz bude zpracován na základě podkladů dodaných e-mailem v elektronické podobě v souboru DWG popř. výměnným formátem DXF. Vyžadujeme vždy dodání projektu ve formátu PDF s uvedením data zpracování a verze projektové dokumentace (účel, popř. výstupní revize projektu), nebo alespoň tištěnou verzi. Tyto podklady musí obsahovat informace o stavebně energetických vlastnostech budovy (konstrukce, skladby, členění stavby, způsob užívání) a informace o způsobu nakládání s energií (zdroj tepla, větrání, osvětlení apod.). Průkaz ENB bude s těmito podklady spárován a takové podklady budou předkládány následné kontrole Státní energetické inspekce (SEI), čímž si vyhrazujeme právo šíření dokumentace za tímto účelem. Záruka za provedení průkazu ENB, jeho platnost, správnost a úplnost bude vztažena pouze k takto objednatelem zajištěným podkladům – viz. poznámka níže

Cena za novostavby rodinných domů se pohybuje v rozmezí 3.500,- Kč až 5.000,- Kč bez DPH
Cena za novostavby bytových domů se pohybuje od 6.000,- Kč do 12.000,- Kč bez DPH podle např. počtu bytových jednotek, komplikovanost geometrického tvaru budovy nebo nároky na vícero zónování apod.
V ostatních případech nelze cenu uvedeným způsobem paušalizovat (prodej stávajících objektů, výstavba hal apod.), cena je často stanovena až po prohlídce objektu. Rovněž nutno přihlédnout k počtu zón. Pro srovnání například běžný bytový dům je nezbytné rozdělit na 3 až 4 zóny (byty, vnitřní komunikace, kotelna, ostatní prostory. Rozčlenění je zpravidla podle rozdílů vnitřního klima, což koresponduje s různým způsobem užívání, nejčastěji rozdíly vnitřní teploty a nároky na větrání), nebo třeba jiným technickým zařízením části budovy (odlišná distribuce tepla, zvláštní zdorj tepla, odlišné nároky na osvětlení apod.) Ve výsledné nabídkové ceně jsme nuceni zohlednit pracnost PENB při takovém rozdělení budovy.

Ocenění každé úlohy tedy určujeme podle kvality dodaných podkladů, členění stavby, geometrického tvaru, rozmanitosti stavebních konstrukcí, způsobu užívání či zvláštních nároků na vnitřní klima, či využití zdrojů energie a její distribuce v objektu.

Praktická poznámka k "souběžně dwg a v pdf": Pracujeme operativně a komunikujeme s autory jednotlivých profesí. Lze samozřejmě poskytnout podklad v dwg s předstihem i v rozpracované formě, jednak k brzkému podání cenové nabídky a jednak pro bezodkladné zahájení prací, často například právě i zdůvodu optimalizace návrhu projektu, což je v základě samotného principu ten nejdůležitější smysl celé práce – nalézt nejpřijatelnější řešení pro stavebníky, zároveň rentabilní a splňující požadavky předpisů na hospodaření s energií. Nicméně před samotným vystavením průkazu a následného přepisu výsledků do evidence Ministerstva průmyslu a obchodu (tzv. hlášenky) vyžadujeme finální podobu projektu v PDF s vyznačeným datumem, aby bylo možno vstupy spárovat s předanou dokumentací a založenou v našem archivu.